حسابداری

اساسنامه وشرکت نامه درشرکت های سهامی

اساسنامه وشرکت نامه درشرکت های سهامی : این دو نوع سند از مهم ترین اسناد شرکت های سهامی می باشند که باید در بدو تاسیس شرکت تنظیم گردند.

اساسنامه :

هر شرکت سهامی طبق ماده 37 قانون تجارت باید اساسنامه مدون داشته باشد و در آن اسم و مرکز اصلی شرکت ، موضوع شرکت ، مدت شرکت ، مقدار سرمایه ، نوع و مقدار سهام هیات مدیره و هیات بازرسان ، مقررات مجمع عمومی ، حق رای ، ترتیب صورت حساب های سالیانه ، طرز رسیدگی به حساب ها و طرق مختلف تغییر اساسنامه قید شده باشد.

شرکت نامه :

تنظیم این سند جهت انعقاد عقد شرکت بوده و در آن نام شرکت ، موضوع مرکز و مدت شرکت ، اسامی موسسین ، سرمایه شرکت ، اطلاعات راجع به انحلال شرکت ، وظایف و اختیار مدیران قید شود.

پذیره نویسی سهام (در توضیح اساسنامه وشرکت نامه درشرکت های سهامی) :

در شرکت سهامی صدور سهام مستقیماً در مقابل پول نقد یا دیگر اقلام دارایی به عمل می آید ولی باید دانست که سرمایه گذاران ابتدا تعهد خرید سهام را می نمایند که به عمل پذیره نویسی گفته می شود.

به موجب قانون تجارت متعهدین خرید سهام ملزم هستند که ثلث قیمت سهام خریداری شده را در تاریخ تعهد بپردازند و پرداخت بقیه قیمت سهام موکول به نظر هیات مدیره شرکت است.

بدیهی است هر موقع از طرف هیات مدیره برای پرداخت بقیه مبالف اطلاعی به دارنده سهم رسید ، متعهدین باید بلافاصله آن را پرداخت کنند.

تعهدی که خریداران سهام در شرکت های سهامی به عهده می گیرند ، یکی از اقلام دارایی شرکت محسوب می شود و همین که تعهدی از این بابت به وجود آمد ، آن را در بدهکار حساب مطالبات بابت تعهد خرید سهام یا تعهد صاحبان سهام ثبت می کنند.

طرف بستانکار این حساب ، سهام تعهد شده خواهد بود.

به موجب قانون ، اشخاصی که تعهدخرید سهمی را می نمایند بلافاصله سهام دار شرکت شناخته می شوند ولی معمولاً دارای همه حقوق صاحبان سهام نیستند تا این که کلیه مبالغ تعهد خود را بپردازند.

اوراق سهام فقط پس از آن که کلیه مبالغ تعهد شده پرداخت گردید ، تسلیم صاحبان سهام می گردد.

اساسنامه وشرکت نامه درشرکت های سهامی

ثبت عملیات مربوط به فروش سهام (در توضیح اساسنامه وشرکت نامه درشرکت های سهامی) :

مثال 1 :

در تاریخ 01/02/77 شرکت سهامی توحید با 10.000 سهام عادی 1.000 ريالی و دو هزار سهام ممتاز 10.000 ريالی  شروع به کار کرده و کلیه سهام مذکور در بدو تاسیس نقداٌ فروخته می شود :

بانک                                             30.000.000

.              سهام عادی                                           10.000.000

.            سهام ممتاز                                          20.000.000

سرمایه گذاری اولیه شامل 10.000 سهام عادی و 2.000 سهام ممتاز

در مثال فوق سرمایه گذاری در شرکت به صورت پول نقد بوده و کلیه مبالغ سهام نقداً تودیع شده است.

در حالی که ممکن است سهام در مقابل سایر اقلام دارایی صادر گردد و باید توجه داشت که حتماً لازم است بهای دارایی به پول رایج ارزیابی گردد و تعیین ارزش اقلام دارایی از وظایف موسسین و چنانچه شرکتی تاسیس شده باشد از وظایف هیات مدیره است.

مثال 2 (در توضیح اساسنامه وشرکت نامه درشرکت های سهامی) :

در تاریخ 01/02/77 شرکت سهامی توحید جهت سرمایه اولیه ، ساختمانی را که بهای آن دو میلیون ريال است و زمینی را که قیمت آن 1.000.000 ريال می باشد ، به عنوان سرمایه قبول کرده و در مقابل آن 2.500 سهم عادی 1.000 ريالی و 50 سهم ممتاز 10.000 ريالی صادر می نماید :

ساختمان                                         2.000.000

زمین                                              1.000.000

.              سهام عادی                                           2.500.000

.              سهام ممتاز                                            500.000

سرمایه گذاری اولیه شامل 2.500 سهم عادی و 1.000 سهم ممتاز

مثال 3 (در توضیح اساسنامه وشرکت نامه درشرکت های سهامی) :

شرکت سهامی مهدی در تاریخ 01/03/77 با 5.000 سهم عادی 600 ريالی و 500 سهم ممتاز 1.000 ريالی شروع به کار کرده و در بدو تاسیس سهام عادی خود را با 3/1 نقدی و بقیه پذیره نویسی و سهام ممتاز خود را با 2/1 نقدی و بقیه پذیره نویسی به فروش می رساند :

بانک                                              1.000.000

تعهد صاحبان سهام                             2.000.000

.              سهام تعهد شده عادی                                3.000.000

صدور 5.000 سهم عادی که 3/1 آن به طور نقد و بقیه پذیره نویسی شده است

بانک                                              250.000

تعهد صاحبان سهام                             250.000

.              سهام تعهد شده ممتاز                                500.000

صدور 500 سهم ممتاز که 2/1 آن به طور نقد و بقیه پذیره نویسی شده است

نکته :

باید توجه داشت که اگر مبالغ پذیره نویسی دریافت گردد باید حساب تعهد صاحبان سهام بستانکار شود.

مثال 4 (در توضیح اساسنامه وشرکت نامه درشرکت های سهامی):

شرکت سهامی مهدی در تاریخ 01/04/1377 طبق اعلان قبلی 4/1 مبالغ پذیره نویسی شده سهام عادی و 2/1 مبالغ پذیره نویسی شده سهام ممتاز را دریافت می دارد :

بانک                                                      625.000

.            تعهد صاحبان سهام عادی                                 500.000

.            تعهد صاحبان سهام ممتاز                                 125.000

دریافت 4/1 از سهام عادی و 2/1 از سهام ممتاز پذیره نویسی شده

ذکر این نکته نیز ضروری است که اگر پس از مدت مقرر که به وسیله جراید به اطلاع سهام داران رسیده است. مبلغ مطالبه شده به وسیله آنها پرداخت نگردد ، خسارات دیرکرد از آنها دریافت خواهد شد.

چنانچه یک ماه گذشت و مبلغ مطالبه شده به انضمام خسارات دیرکرد پرداخت نگردید ، شرکت می تواندسهام خود را مالک شده و آنها را از طریق بورس و یا مزایده به صورت المثنی به فروش رساند.

همچنین اگر کلیه مبالغ تعهد شده سهام به وسیله شرکت دریافت گردد ، باید به وسیله یک آرتیکل سهام تعهد شده به سهام نقدی تبدیل گردد و در این صورت برگ سهام نیز انتشار می  یابد.

مثال 5 (در توضیح اساسنامه وشرکت نامه درشرکت های سهامی) :

شرکت سهامی مهدی در تاریخ 01/05/77 مابقی مبالغ سهام عادی و ممتاز خود را دریافت داشته و برگه سهام را انتشار می دهد :

بانک                                                   1.500.000

.            تعهد صاحبان سهام عادی                                 1.500.000

دریافت مابقی مبالغ سهام عادی

بانک                                                      125.000

.            تعهد صاحبان سهام ممتاز                                 125.000

دریافت مابقی مبالغ سهام ممتاز

سهام تعهد شده عادی                                3.000.000

سهام تعهد شده ممتاز                                500.000

.            سهام عادی                                                 3.000.000

.            سهام ممتاز                                                 500.000

تغییر عنوان و تبدیل سهام تعهدی به سهام قطعی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا