حسابرسی

برنامه ریزی و اقدامات اولیه حسابرس

برنامه ریزی و اقدامات اولیه حسابرس : در اجرای اولین استاندارد اجرای عملیات حسابرسی ، در رابطه با برنامه ریزی عملیات حسابرسی و نظارت کافی بر کارکنان ، حسابرس می بایست قبل از شروع عملیات حسابرسی ،

اقداماتی به شرح زیر انجام دهد :

1-کسب اطلاعات اولیه و تعیین اهداف و اولویت های حسابرسی ؛

2-بودجه بندی ( پیش بینی نیروی انسانی و زمان مورد نیاز و انعقاد قرار داد ؛

3-تعیین مراحل و نحوه انجام رسیدگی ها ؛

4-تقسیم کار بین کارکنان حسابرسی و تعیین وظایف و مسئولیت های آنان ؛

5-پیش بینی نظارت بر حسن انجام کار ؛

کسب اطلاعات اولیه و تعیین اهداف و اولویت های حسابرسی :

نخستین و مهم ترین نکته ای که باید حسابرسان بر آن آگاه شوند ، منظور دستگاه ارجاع کننده کار حسابرسی ( صاحب کار ) و انتظار وی از حسابرس می باشد.

معمولاً حسابرسی با مقاصدی از قبیل زیر انجام می شود (در توضیح برنامه ریزی و اقدامات اولیه حسابرس):

الف- کشف تخلف و سوء استفاده ؛

ب- کسب اطلاعات لازم جهت فروش یا انتقال تمام یا قسمتی از مالکیت موسسه مورد رسیدگی ؛

پ- تحصیل اعتبار مالی مورد نیاز و انجام سایرمشارکت های مالی با سیستم بانکی ؛

ت- عرضه نتیجه فعالیت های موسسه مورد رسیدگی به صاحبان آن ؛

ث- تسلیم گزارش حسابرسی به ضمیمه صورت حساب های مالی موسسه مورد رسیدگی به مسئولین مالیاتی ؛

ج- انجام اصلاح در سیستم حسابداری موسسه مورد رسیدگی ؛

پس از اطلاع از اهداف کار ، گام مهم بعدی این است که قبل از قبول و یا عدم قبول اطلاعات ذیل را نیز از واحد اقتصادی کسب نماید.

اطلاعات در مورد نحوه اداره و سازماندهی واحد اقتصادی :

نظیر اساسنامه ، نام سهامداران عمده ، اعضای هیات مدیره و مدیر عامل ، نمودار سازمانی و …

اطلاعات مربوط به فعالیت های واحد اقتصادی :

نظیر انواع محصولات ، بازارهای خرید مواد اولیه ، محدودیت های موجود در رابطه با تهیه مواد اولیه مورد نیاز ، مراحل مختلف تولید ، محصولات ، بازارهای فروش و …

اطلاعات مربوط به روش ها و کنترل های مالی مستقر در واحد اقتصادی :

نظیر استفاده از سیستم حسابرسی قیمت تمام شده ، اصول حسابرسی مورد عمل ، نمودار گردش عملیات ، شرح وظایف کارکنان.

اطلاعات مربوط به گستردگی شرکت (در توضیح برنامه ریزی و اقدامات اولیه حسابرس) :

نظیر تعداد کارکنان ، ظرفیت تولید و فروش.

سوابق مالی :

نظیر گزارشات حسابرسی سال های قبل ، اظهار نامه های مالیاتی سنوات قبل و سایر سوابق مالیاتی.

باید توجه داشت که این اطلاعات تنها در نخستین سال ارجاع حسابرسی به حسابرس باید اخذ شود و در سال های بعد حسابرس می تواند تنها به ضبط تغییرات ایجاد شده در رابطه با اطلاعات فوق در پرونده های خود اقدام نماید.

نمونه ستور جلسه ملاقات با واحد اقتصادی درخواست کننده حسابرسی :

اطلاعات کلی (در توضیح برنامه ریزی و اقدامات اولیه حسابرس) :

1-نام مشتری ؛

2-آدرس محل ؛

3-آدرس شعب و کارکنان ؛

4-شماره تلفن ؛

5-شماره تلکس و فاکس ، سایت اینترنتی و ایمیل ؛

6- حسابرسان گذشته ؛

7-خدمات مورد نیاز مشتری ؛

8-نام مشاور حقوقی ؛

9-ماهیت فعالیت ؛

10-شخصیت حقوقی ؛

11-سال مالی ؛

12-تاریخ ثبت شرکت ؛

13-تاریخ شروع فعالیت ؛

14-سهام داران عمده شرکت ؛

15-اعضای هیات مدیره و مدیر عامل ؛

16-کپی اساسنامه شرکت اخذ شود ؛

17-کپی نمودار سازمانی شرکت اخذ شود ؛

اطلاعات مالی و سیستم (در توضیح برنامه ریزی و اقدامات اولیه حسابرس) :

1-دفاتر به جز دفاتر قانونی را نام ببرید ؛

2-موقعیت مالی آتی شرکت ؛

3-اصل حسابرسی مورد عمل  ( نقدی یا تعهدی ) ؛

4-آیا شرکت سیستم حسابداری صنعتی دارد ؛

5-آیا شرکت حسابرسی داخلی دارد ؛

6-نقاط ضعف کنترل های داخلی که خود شرکت می داند ؛

7-آیا شرکت دفتر ثبت دارایی ها یا کارت اموال دارد ؛

8- الف- آیا دارایی های مورد اشاره عینی قرار می گیرند؟ در چه فواصلی ؛ ب- آیا صورت زیر دارایی های ثابت بر اساس دفاتر شرکت تهیه می گردد؟ ؛

9-روش ارزیابی موجودی کالا چیست ؟

10-آیا موجودی ها  مورد شماره سالانه یا مقاطع کوتاه تر قرار می گیرد؟ ؛

11-آیا بدهکاران مورد تجزیه و تحلیل سنی قرار می گیرند ؛

(در توضیح برنامه ریزی و اقدامات اولیه حسابرس)

12-آیا صورت مغایرت بانکی تهیه می شود ؛

13-نرخ های استهلاک مورد عمل بر چه اساسی است ؛

14-حجم سالانه : الف- سندهای حسابداری ؛ ب- فاکتورهای فروش ؛ ج- سفارشات خارجی ؛ د- خریدهای کالا ؛

15-تعداد حساب های بانکی ؛

16-تعداد سرفصل های ذیل در تاریخ ترازنامه :

الف- موجودی کالا ؛ ب- وام های دریافتی ؛ ج- وام های پرداختی ؛ د- اسناد دریافتنی ؛ ه- اسناد پرداختنی ؛ پ- حساب های دریافتنی ؛  ت- حساب های پرداختنی ؛

17-تعداد کارکنان ؛ شامل قسمت کارخانه ، قسمت حسابداری و سایر قسمت ها ؛

18-یک کپی از آخرین تراز آزمایشی گرفته شود ؛

19-آیا شرکت معافیت مالی خاصی دارد ؟

20-آیا شرکت بدهی احتمالی دارد ؟

21-آیا شرکت تعهد سرمایه ای خاصی دارد ؟

بودجه بندی ( پیش بینی نیروی انسانی و زمان مورد نیاز ) (در توضیح برنامه ریزی و اقدامات اولیه حسابرس) :

از آنجایی که با توجه به اصل استقلال ، حسابرس در استخدام واحد اقتصادی نبوده و بایست استقلال مالی خود را در تمام مراحل انجام کار حفظ نماید.

بنابر این لازم است که وی حق الزحمه خدمات مالی انجام شده را از واحد اقتصادی دریافت و خود نسبت به پرداخت حقوق کارمندان حسابرسی و انجام سایر هزینه های ضروری اقدام نماید و به هیچ وجه مصلحت نیست که حقوق کارمندان حسابرسی خود را مستقیماً به عهده واحد اقتصادی مورد رسیدگی محول نماید.

اهم مواردی که در قرار داد حسابرسی مشخص می گردد ، به قرار زیر است :

1-نام طرفین قرارداد ؛

2-موضوع قرارداد و منظور از حسابرسی ؛

3-حدود و دامنه عملیات ؛

4-وظایف و مسئولیت های طرفین قرارداد ؛

5-حق الزحمه حسابرسی و نحوه پرداخت آن ؛

تعیین مراحل و نحوه انجام رسیدگی ها (در توضیح برنامه ریزی و اقدامات اولیه حسابرس) :

پس از طی مراحل فوق هر چند حسابرس جهت تنظیم قرارداد پیش بینی هایی در زمینه خطوط کلی انجام آن به عمل آورده ، لیکن می بایست در این مرحله به شکل دقیق تری به تعیین مراحل انتخاب روش های لازم جهت انجام حسابرسی و امور مشخصی که لازم است انجام دهد تا به هدفی که لازم است ، دست یابد.

تقسیم کار بین کارکنان حسابرسی و تعیین وظایف و مسئولیت های آنان :

به طور معمول مسئولیت انجام کار حسابرسی یک واحد اقتصادی به عهده یک شخص آگاه و با تجربه به نام مسئول کار ، گذارده می شود تا به کمک عده ای همکار ( حسابرسان و کمک حسابرسان ) با اطلاعات و با تجربیات کمتر تشکیل یک گروه حسابرسی داده و به مدت متناسب با حجم کار در محل شرکت به انجام رسیدگی های خود و تکمیل پرونده و تنظیم گزارشات اشتغال ورزد.

برنامه ریزی و اقدامات اولیه حسابرس

موارد رسیدگی های مسئول کار با توجه به اطلاعات موجود در شرکت :

سرمایه (در توضیح برنامه ریزی و اقدامات اولیه حسابرس) :

1 )

صورت خلاصه ای از سهام صادر شده یا تعهد شده به تفکیک انواع آن همراه با اقلام مقایسه ای مربوط به سال قبل تهیه و یا از مشتری اخذ نمایید.

در حسابرسی نخست میزان سرمایه را با اساسنامه و روزنامه رسمی مطابقت دهید.

2 )

چنانجه در میزان سرمایه ( اعم ازپرداخت شده یا تعهد شده ) در طی سال مورد رسیدگی تغییر حاصل شده باشد :

الف ) صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده و روزنامه رسمی دال بر تغییر فوق بررسی شود ؛

ب ) واریز وجه به حساب بانکی شرکت و یا تعهد پرداخت مربوطه اثبات گردد ؛

ج ) مدارک و اطلاعات پرونده در این مورد تکمیل گردد ؛

3 )

سهام صادر شده را به صورت زیر اثبات نمایید :

الف ) درپایان سال لیست سهام را بررسی نمایید و درصدی از تعداد سهام اشخاص را با دفتر ثبت سهام مطابقت نمایید.

دقت کنید که نمونه های انتخاب شده برای عمل مطابقت و تعدادی از دفاتر سهام و تعدادی از لیست سهام داران باشد ؛

ب ) جمع لیست سهام را کنترل نمایید و جمع را با مبلغ سرمایه ثبت شده مقایسه کنید ؛

4 )

در مورد انتقالات سهام ، امضای خریدار یا فروشنده سهام را در دفتر ثبت سهام کنترل کنید ؛

5 )

چنانچه شرکت دارای سهام بی نام باشد این مطلب را با قید تعداد سهام مذکور در نکات قابل توجه برای تصمیم گیری یادداشت کند ؛

6 )

مجوز پرداخت سود سهام را بر طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی کنترل نماید ؛

7 ) (در توضیح برنامه ریزی و اقدامات اولیه حسابرس)

اطمینان حاصل نمایید که میزان سرمایه ای که بر اساس آن سود سهام پرداخت شده است با مانده حساب سرمایه مطابقت دارد ؛

8 )

جمع لیست سود سهام ، محاسبات مربوطه و محاسبه مالیات را به صورت آمار کنترل نموده ، میزان سهام هر شخص و رسید دریافت کننده را در موارد مزبور مشاهده نمایید ؛

9 )

اطمینان حاصل کنید که مالیات سود سهام به وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت شده باشد.

اندوخته ها :

1-خلاصه ای از اندوخته های شرکت به تفکیک ، همراه با ارقامی مقایسه ای سال قبل تهیه نمایید ؛

2-چنانچه هرگونه افزایش یا کاهشی در طی سال در اندوخته ها حاصل شده است ، تغییرات مزبور را با صورت جلسات مجامع و هر گونه مجوز دیگری بر حسب مورد مطابقت دهید.

پیش بینی نظارت بر حسن انجام کار (در توضیح برنامه ریزی و اقدامات اولیه حسابرس) :

از وظایف مهم مسئول کار ، سرپرستی اعضای حسابرسی می باشد.

مسئول کار بایستی طی دوران حسابرسی بر چگونگی انجام عملیات توسط همکاران خود و نحوه انتخاب اقلام و نیز چگونگی انجام رسیدگی های حسابرسی و نحوه پیشرفت کار و سایر مسائل معمول ، نظارت کامل داشته باشد.

همچنین مسئول کار بایستی کار برگ های همکاران را مورد بررسی قرار داده و در صورت وجود موارد ناقص و معوق ، آنها را جهت تکمیل به آنها عودت بدهد.

همچنین مسئول کار بایستی نسبت به حسن تکمیل کلیه برنامه ها و مدارک حسابرسی اطمینان حاصل نماید.

علاوه بر نظارت و سرپرستی مداوم مسئول کار ، مدیر فنی و مدیر مسئول امضا کننده گزارشات می بایست برای اطمینان از حسن انجام کار نظارت کامل را از کلیه طرق ممکن شامل کنترل نحوه اجرای عملیات بررسی پرونده های حسابرسی و نتایج حاصله اعمال نماید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا