حسابداری صنعتی

ثبتهای حسابداری در دفاترمالی وحسابداری صنعتی

ثبتهای حسابداری در دفاترمالی وحسابداری صنعتی : موسسات تولیدی کوچک ، حساب های تولیدی ( حسابداری صنعتی ) را با افزودن حساب هایی به دفتر کل مالی نگهداری می نمایند. آنان حساب های فرعی یا تفصیلی را نیز در دفاتر معین جداگانه ای در حسابداری اداره مرکزی ( حسابداری مالی ) نگهداری می کنند.

موسسات تولیدی بزرگ (در توضیح ثبتهای حسابداری در دفاترمالی وحسابداری صنعتی) :

ولی موسسات تولیدی بزرگ از دو سیستم حسابداری مالی و حسابداری کارخانه ( حسابداری صنعتی ) به صورت جداگانه استفاده می نمایند.

ممکن است موسسه تولیدی به نحوی سازمان دهی شده باشد که مثلاً اداره مرکزی آن در تهران و کارخانه در شهر قزوین قرار گرفته باشد.

در این حالت دو سیستم حسابداری مالی و حسابداری کارخانه تولیدی به موازات هم فعال خواهند بود.

در این حالت بنابر این لازم است نحوه گردش هزینه در چنین حالتی مورد بررسی و تمرین قرار گیرد تا چگونگی ثبت فعالت های مالی و تولیدی در دفاتر اداره مرکزی و دفاتر کارخانه روشن شود.

مثال :

برای نشان دادن چگونگی ثبت فعالیت های مالی و تولیدی فرض شود اطلاعات زیر در دست است :

شرکت نوآوران صنعت پارس سهامی خاص دارای دو سیستم حسابداری مالی و حسابداری تولیدی جداگانه است.

فعالیت های مالی ، تولیدی این شرکت در یک دوره یک ماهه به شرح زیر گزارش شده است :

( مبالغ به ریال )

1 ) (در توضیح ثبتهای حسابداری در دفاترمالی وحسابداری صنعتی)

مواد خریداری شده به صورت نقد و نسیه ( نقد 5.000 ريال ، نسیه 15.000 ريال )

2 )

درخواست مواد از انبار برای مصرف در تولید 12.000 ريال که 1.600 ريال آن مواد غیر مستقیم بوده است ؛

3 )

برگشت مواد زائد بر مصرف از کارگاه به انبار  1.300 ريال که کلاً مواد مستقیم بوده است ؛

4 )

برگشت مواد ناباب از انبار برای فروشنده 1.700 ريال که به حساب فروشنده منظور شده است ؛

5 ) (در توضیح ثبتهای حسابداری در دفاترمالی وحسابداری صنعتی)

لیست یک ماهه مزد و مزایای کارکنان کارخانه به مبلغ 8.400 ريال (نا خالص) تنظیم شده که 60% آن مشمول 12% مالیات و 90% آن مشمول بیمه بوده است.

روش حسابداری شرکت در مورد حقوق و مزایا به نحوی بوده است که لیست پس از تنظیم و تکمیل امضاهای مجاز در دفاتر ثبت و سپس آماده پرداخت می شود ؛

6 )

حقوق و مزایای کارکنان کارخانه و کسور مربوطه کلاً به حساب های ذینفع و اشخاص مربوط با صدور چک پرداخت شده است ؛

7 )

حقوق و مزایای کارکنان کارخانه به تولید تخصیص داده شده است ؛

8 )

هزینه های عمومی کارخانه ( حساب های مختلف ) کلاً به مبلغ 3.600 ريال از حساب جاری بانکی شرکت به حساب های ذینفع پرداخت شده است ؛

9 )

سربار برآوردی با نرخ  60% هزینه دستمزد مستقیم جذب تولید گردیده است ؛

10 )

مقداری کالا به قیمت تمام شده 22.440 ريال تکمیل و تحویل انبار کالای ساخته شده گردیده است ؛

11 )

مقداری کالا که قیمت تمام شده آن 10.800 ريال بوده به مبلغ 15.660 ريال به صورت نقد و نسیه ( 2.660 ريال نقد و بقیه نسیه ) در مقابل پرداخت چک سه ماهه فروخته شده است.

اینک با استفاده از اطلاعات ارائه شده ، گردش عملیات در دفاتر حسابداری اداره مرکزی و حسابداری کارخانه نشان داده می شود.

دفاتر مالی ( اداره مرکزی )  (در توضیح ثبتهای حسابداری در دفاترمالی وحسابداری صنعتی) :

1)

کنترل کارخانه                                            20.000

.                 صندوق                                                        5.000

.                 حساب های پرداختنی                                       15.000

2)

ثبت ندارد.

3)

ثبت ندارد.

4)

حساب های پرداختنی                                  1.700

.                 کنترل کارخانه                                          1.700

5)

کنترل کارخانه                                        10.139

.                 مالیات پرداختی                                       605

.                  بیمه پرداختی                                         2.268

.                  خالص حقوق پرداختنی                             7.266

6)

مالیات پرداختی                                       605

بیمه پرداختی                                         2.268

خالص حقوق پرداختنی                             7.266

.                 بانک                                                   10.139

7)(در توضیح ثبتهای حسابداری در دفاترمالی وحسابداری صنعتی)

ثبت ندارد.

8)

کنترل کارخانه                                        3.600

.                 بانک                                                   3.600

9)

ثبت ندارد.

10)

کالای ساخته شده                                22.440

.                      کنترل کارخانه                                  22.440

11)

بانک                                                 2.660

اسناد دریافتنی                                      13.000

قیمت تمام شده کالای فروش رفته             10.800

.                      فروش                                           15.660

.                      کالای ساخته شده                             10.800

ثبتهای حسابداری در دفاترمالی وحسابداری صنعتی

دفاتر حسابداری کارخانه (در توضیح ثبتهای حسابداری در دفاترمالی وحسابداری صنعتی) :

1 )

کنترل مواد اولیه                                  20.000

.                 کنترل دفاتر مالی                                            20.000

2 )

کنترل کالای در جریان ساخت              10.400

کنترل سربار کارخانه                           1.600

.                    کنترل مواد اولیه                                      12.000

3 )

کنترل مواد اولیه                                          1.300

.                    کنترل کالای در جریان ساخت                    1.300

4 )

کنترل دفاتر مالی                                     1.700

.                  کنترل مواد اولیه                                  1.700

5 )

کنترل هزینه حقوق و مزایا                        8.400

کنترل سربار کارخانه                               1.739

.                  کنترل دفاتر مالی                                   10.139

6 ) (در توضیح ثبتهای حسابداری در دفاترمالی وحسابداری صنعتی)

ثبت ندارد.

7)

کالای در جریان ساخت                         8.400

.              کنترل هزینه حقوق و مزایا                        8.400

8)

کنترل سربار کارخانه                               3.600

.                  کنترل دفاتر مالی                                   3.600

9)

کنترل کالای در جریان ساخت                    5.040

.                  سربار جذبی                                        5.040

10)

کنترل دفاتر مالی                                   22.440

.                      کالای در جریان ساخت                    22.440

11)

ثبت ندارد.

محاسبات مربوط به مالیات و بیمه سهم کارفرما به شرح زیر است (در توضیح ثبتهای حسابداری در دفاترمالی وحسابداری صنعتی) :

مبلغ مالیات      605 = 12% * 5.040 = 60% * 8.400

حق بیمه سهم کارفرما     1.739 = 23% *90% *8.400

حق بیمه پرداختنی  2.268 = 30% * 90% *8.400

کل هزینه مزد و مزایای کارخانه   10.139 = 1.739 + 8.400

خالص حقوق پرداختنی  7.266 = ( 2.268 + 605 ) – 10.139

امید است که توضیحات فوق الذکر و مثال مربوطه و پاسخ ارائه شده توانسته باشد تقریب ذهن در خصوص ثبت آرتیکل های مربوطه را در دفاتر حسابداری صنعتی و نیز دفاتر مالی برای شما خواننده محترم فراهم آورده باشد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا