حسابداری

حسابداری شرکت های تضامنی

حسابداری شرکت های تضامنی : در شرکت های تضامنی برای هر یک از شرکاء یک حساب سرمایه در دفتر کل افتتاح می شود که نشان دهنده میزان سهم الشرکه هر شریک بوده و مانده آن نماینده حق مالکیت آن شریک در شرکت تضامنی می باشد.

چون هر نوع تغییر در سرمایه شرکت باید در شرکت نامه منعکس و در اداره ثبت شرکت ها به ثبت برسد ، لذا هر شریک دارای حساب جاری و حساب برداشت مخصوص به خود می باشد.

پایان دوره :

برداشت های وی به بدهکار حساب برداشت مخصوص او منظور و در پایان سال مانده بدهکار آن به حساب جاری شریک منتقل می شود.

سهم سود و زیان هر شریک نیز به حساب جاری وی منتقل می گردد.

مانده بستانکار حساب جاری هر شریک نشان دهنده طلب شریک از شرکت و مانده بدهکار آن مبین بدهی شریک به شرکت می باشد.

سرمایه گذاری شرکاء (در توضیح حسابداری شرکت های تضامنی) :

به موجب قانون تجارت سهم الشرکه هر یک از شرکا ممکن است به صورت نقد یا غیر نقد باشد.

در صورتی که سهم الشرکه شرکاء به صورت نقد تادیه شود ، حساب صندوق ( وجوه نقد ) بدهکار و حساب سرمایه هر شریک معادل وجهی که به شرکت آورده است بستانکار می گردد.

ماده 123 قانون تجارت :

در صورتی که تمام یا بخشی از سهم الشرکه هر یک از شرکا از طریق آوردن دارایی های غیر نقدی مورد نیاز شرکت تادیه شود ، مطابق ماده 123 قانون تجارت این دارایی ها باید با موافقت کلیه شرکاء ارزیابی گردد.

ارزیابی آورده های غیر نقدی شرکا به منظور تعیین ارزش منصفانه بازار باید ارزیابی شود.

ارزیابی دارایی های غیر نقدی :

ارزیابی دارایی های غیر نقدی و انتقال آن به شرکت به این دلیل باید صورت گیرد که

الف ) شخصیت شرکاء مستقل از شخصیت حقوقی شرکت می باشد ؛

ب )  این دارایی ها باید بر اساس اصل بهای تمام شده به ارزش منصفانه بازار در دفاتر شرکت ثبت گردد.

روش سرمایه متغیر (در توضیح حسابداری شرکت های تضامنی) :

در برخی از کشورها که شرکت تضامنی و سرمایه آن در اداره ثبت شرکت ها به ثبت نمی رسد و شرکت به طور غیر رسمی تشکیل می گردد ، نیازی به افتتاح حساب جاری نمی باشد.

بلکه هر گونه تغییر مانند سهم شریک از سود و زیان یا برداشت وی در پایان سال مستقیماً به حساب سرمایه وی منتقل می شود.

این روش نگهداری حساب سرمایه برای فعالیت های تضامنی روش سرمایه متغیر نامیده می شود ، زیرا حساب سرمایه شرکاء دائماً تغییر می کند.

سرمایه گذاری مجدد :

چنانچه شرکاء در طی فعالیت شرکت به هر دلیل اقدام به سرمایه گذاری مجدد نمایند ، حساب سرمایه هر یک از آنها معادل دارایی سرمایه گذاری شده بستانکار و حساب دارایی مربوطه بدهکار می شود.

در روش سرمایه ثابت که از حساب جاری شرکاء استفاده می شود ، به جای حساب سرمایه حساب جاری شرکا ء بستانکار می گردد و دارایی مربوطه بدهکار خواهد شد.

حسابداری شرکت های تضامنی

انواع حساب ها در شرکت تضامنی (در توضیح حسابداری شرکت های تضامنی) :

در این قسمت از مقاله به توضیح و تکمیل توضیحات فوق پرداخته می شود.

شرکت تضامنی علاوه بر حساب سرمایه شرکا دارای حساب های دیگری نیز می باشد.

علت وجودی این حساب ها منع قانونی تغییرات ادواری در حساب سرمایه شرکاء است.

همان طور که قبلاً ذکر گردید ، هر گاه تغییر در سرمایه شرکت تضامنی به وجود آید ، این تغییر باید در شرکت نامه شرکت منعکس و در اداره ثبت شرکت ها نیز به ثبت برسد.

برای این منظور معمولاً عملیات جاری شرکت تضامنی در حساب های زیر منعکس می شود :

1-حساب سرمایه شرکاء ؛

2-حساب جاری شرکاء ؛

3-حساب برداشت شرکاء ؛

4- حساب وام شرکاء ؛

حساب سرمایه شرکاء :

برای ثبت سرمایه شرکاء در دفاتر شرکت های تضامنی ، دو روش وجود دارد:

الف ) روش سرمایه ثابت (در توضیح حسابداری شرکت های تضامنی) :

در این روش حسب سرمایه شرکاء معادل مبلغی که در شرکت نامه مقرر شده است و شرکاء نیز سرمایه گذاری کرده اند ، بستانکار می گردد.

چون از نظر قانون تجارت ، تغییر سرمایه منع قانونی دارد و تغییرات سرمایه باید حتماً در اداره ثبت شرکت ها به ثبت برسد ، لذا حساب سرمایه شرکاء معمولاً به یک مبلغ ثابت در دفاتر ثبت و نگهداری می شود.

تغییرات ناشی از برداشت شرکاء یا تغییرات ناشی از سود و زیان در حساب های دیگری که برای این منظور تدارک دیده شده است ، ثبت می گردد.

ب ) روش سرمایه متغیر :

در این روش حساب سرمایه شرکاء به مبلغ معینی که در شرکت نامه منعکس شده ثابت می ماند و برداشت شرکاء ، سهم شرکاء از سود و زیان ، حقوق شرکاء و … مستقیماً در حساب سرمایه منظور می شود.

این روش در کشورهایی که فعالیت تضامنی به صورت یک شخصیت حقوقی در اداره ثبت شرکت ها به ثبت نمی رسد ، کاربرد دارد.

در ایران چون شرکت تضامنی باید در اداره ثبت شرکت ها به ثبت برسد لذا حساب سرمایه شرکاء به روش ثابت نگهداری می شود.

حساب جاری شرکاء (در توضیح حسابداری شرکت های تضامنی) :

وقتی تغییرات سرمایه شرکاء منع قانونی داشته باشد ( در روش ثابت ) جهت انجام برخی از مبادلات مالی فی مابین شرکاء و شرکت حساب جاری جداگانه ای نگهداری می شود.

برداشت و سهم سود و زیان هر یک از شرکاء در قسمت بدهکار حساب جاری وی و سهم بهره سرمایه ( در صورتی که در شرکت نامه پیش بینی شده باشد ) ، سهم سود ، حقوق و کمیسیون هر یک از شرکاء در بستانکار حساب جاری او ثبت می شود.

این حساب از نوع حساب های دائمی بوده که مانده آن از سالی به سال دیگر منتقل می شود و محل نمایش آن در ترازنامه می باشد.

حساب برداشت شرکاء (در توضیح حسابداری شرکت های تضامنی) :

حساب برداشت حسابی است که به نام هر یک از شرکاء در دفاتر افتتاح و برداشت شخصی ( نقدی یا غیر نقدی ) هر شریک در طی دوره مالی در بدهکار این حساب ثبت می شود.

این حساب یک حساب موقت بوده و در پایان دوره مالی مانده آن به حساب جاری هر شریک منتقل می شود.

میزان حداکثر حق برداشت هر شریک در شرکت نامه قابل پیش بینی می باشد.

چون برداشت شخصی هر شریک به منزله دریافت وام از شرکت است ، لذا ممکن است نسبت به برداشت شرکاء بهره ای در شرکت نامه در نظر گرفته شود.

حساب وام شرکاء (در توضیح حسابداری شرکت های تضامنی) :

گاهی اوقات ممکن است شرکت تضامنی به وجوه نقد احتیاج داشته باشد و این وجوه از طریق یکی از شرکاء تامین می گردد.

ممکن است شریک مزبور به دلایلی تمایل به افزایش سرمایه خود نداشته باشد ، لذا شریک وام را در اختیار شرکت قرار داده و هر ساله از این بابت مبلغی عنوان بهره از شرکت دریافت می دارد.

مبلغی که به عنوان وام از طرف شریک به شرکت واگذار می شود ، در حساب جداگانه ای به نام حساب وام همان شریک ثبت می گردد.

این حساب یکی از حساب های پرداختنی شرکت می باشد و در  حقیقت بدهی و دین شرکت است.

بهره پرداختی (در توضیح حسابداری شرکت های تضامنی) :

بهره ای که به وام تعلق می گیرد در حساب وام شریک ثبت نمی شود ، بلکه در حساب جداگانه ای و یا به حساب جاری آن شریک منظور می گردد.

در مواردی نیز ممکن است شریک از وضع نقدینگی خوبی برخوردار باشد و شرکاء نیاز به وام داشته باشند ، در این حالت ، وام دریافتی توسط هر شریک در بدهکار حساب وام آن شریک ثبت می شود.

در این صورت مانده بدهکار حساب وام ، مانند مانده بدهکار حسب سایر بدهکاران در تراز نامه منعکس می گردد.

طلب شرکت از شرکاء به عنوان دارایی و بدهی شرکت به شرکاء به عنوان بدهی در ترازنامه شرکت گزارش می شود.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا