حسابرسی

سازمان مؤسسات حسابرسی

سازمان مؤسسات حسابرسی : حسابرسی عبارت است از هرگونه رسيدگی يا بازرسی جستجو گرانة مدارک حسابداری و اسناد مالی توسط شخصی مستقل از تهيه کننده يا تهيه کنندگان آن مدارک و اسناد ، که به منظور تأييد صحت و درستی يا عدم تأييد آن مدارک ، صورت می گيرد.

سازمان مؤسسات حسابرسی :

حسابرسان با جمع آوری اطلاعات و کسب آگاهی از سيستم های کنترلی داخلی سازمان به بازرسی مدارک ، مشاهده دارايي ها ، پرسش از منابع انسانی نيروی انسانی داخل و خارج سازمان درباره شيوه عملکرد مالی مديران و کارگزاران به تنظيم گزارشی از نتيجة فعاليت های خود در طول دوره رسيدگی اقدام می کنند.

در اين گزارش نشان داده می شود که آيا صورت های مالی مانند دفاتر روزنامه و کل يا ترازنامه سازمان می تواند تصويری روشن و حقيقی از وضعيت مالی و فعاليتهای سازمان ارائه دهد تا مديران از وضعيت سازمان مطلع شده و در تصميم گيري ها به اطلاعات قابل اعتماد دسترسی داشته باشد.

توضیح (سازمان مؤسسات حسابرسی) :

در سيستم اقتصادی امروز دنيا ، لزوم و وجوب حسابرسی از فعاليت های سازمان و انتقال اطلاعات مالی و اقتصادی صحيح به مراکز تصميم گيری بر کسی پوشيده نيست ، زيرا سازمان های امروزی اعم از دولتی و خصوصی در چند دهه اخير به سرعت گسترش يافته و بزرگ شده اند و به همين دليل صاحبان و مديران اين گونه سازمان ها امکان نظارت بر کليه امور را نخواهند داشت و ناچارند قضاوت خود را نسبت به اجرای خوب يا بد امور سازمان و يا تصميم گيری درباره برنامه ريزي های آينده سازمان را بر مبنای گزارش های مالی و اطلاعات اقتصادی بنيان نهند.

انواع حسابرسی (در توضیح سازمان مؤسسات حسابرسی) :

بر اساس تعريف ارائه شده از حسابرسی می توان گفت انجام امور رسيدگی به صورت های مالی سازمان بر حسب موضع و موقعيت و ماهيت صورتهای مالی (از نظر قانون) نياز به حسابرسی جداگانه ای دارد که در اينجا به سه نوع حسابرسی اشاره مي شود :

1_ پيش حسابرسی (مميزی) :

پيش حسابرسی در حقيقت قسمتی از سيستم کنترل داخلی سازمان است که اغلب توسط يک يا چند نفر از کارمندان حسابداری صورت می گيرد و بيشتر به منظور اطمينان يافتن از رعايت مقررات و دستورالعمل ها می باشد به عبارت ديگر می توان گفت پيش حسابرسی به آن گونه از رسيدگی به اسناد و مدارک هر عمل مالی حسابداری گفته می شود که قبل از قطعی شدن عمل مورد نظر انجام مي گيرد.

به عنوان نمونه مميز حساب اسناد پرداختنی قبل از پرداخت اسناد آنها را بررسی می نمايد.

2_ حسابرسی داخلی :

حسابرسی داخلی به آن گونه رسيدگی به اسناد و مدارک گفته می شود که در جهت ارزيابی عمليات مالی و ساير فعاليت های سازمان بوده و توسط کارمندانی غير از مجريان امور انجام می گيرد.

اين گونه حسابرسی بيشتر ناظر بر چگونگی اجرای مقررات و روش های مصوب و گزارش نقاط ضعف موجود در سيستم کنترل داخلی است.

از آنجا که برقراری سيستم حسابرسی داخلی به خوبی می تواند تمام فعاليت های درونی سازمان را کنترل کند ، در سال های اخير مورد توجه عده زيادی از مديران واقع شده است.

 3_ حسابرسی مستقل :

به آن گونه رسيدگی به اسناد و مدارک گفته می شود که توسط شخص يا اشخاص مستقل از دستگاه و يا شخصی که مدارک و اسناد مالی وی مورد رسيدگی است ، صورت مي گيرد.

در حسابرسی مستقل معمولا با استفاده از استاندارد های پذيرفته شده حسابداری و حسابرسی مطالعاتی در زمينه چگونگی فعاليت های امور مالی مؤسسه و کنترل های داخلی انجام شده در آنها ، به عمل می آيد و نتيجه اظهار نظر برای اشخاص ثالث ( مجامع عمومی سهام داران ، بورس سهام ، اوراق بهادار ، بانک ها و يا مؤسسات دولتي ) فرستاده می شود.

در زير نمونه ای از گزارش حسابرسان مستقل ارائه می گردد :

————————————————————————————————————-

گزارش حسابرسان مستقل

هيأت مديره و سهام داران شرکت الفبا

محترما ،

ترازنامه شرکت الفبا در تاريخ 29 اسفند 1396 ، و صورت های سود و زيان ، سود (زيان) انباشته و گردش وجوه نقد آن برای سال مالی منتهی به تاريخ مزبور مورد رسيدگی اين مؤسسه قرار گرفته است.

مسؤوليت اين صورت های مالی با مديريت شرکت است.

مسؤوليت اين مؤسسه ، اظهارنظر نسبت به اين صورت های مالی ، به اتکای حسابرسی به عمل آمده است.

حسابرسی اين مؤسسه بر اساس استانداردهای پذيرفته شده حسابرسی اجرا شده است.

آن استاندارد ها ايجاب می کند که اين مؤسسه ، حسابرسی را چنان برنامه ريزی و اجرا کند که از نبودن تحريفی با اهميت در صورتهای مالی ، اطمينان معقول به دست آيد.

يک حسابرسی شامل رسيدگی نمونه ای ، به شواهد پشتوانه مبالغ و اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی است.

يک حسابرسی همچنين شامل ارزيابی اصول حسابداری استفاده شده و برآوردهای عمده به عمل آمده توسط مديريت و نيز ارزيابی ارائه کلی صورتهای مالی می شود.

اين مؤسسه اعتقاد دارد که رسيدگيهايش مبنايي منطقی برای اظهار نظرش است.

به نظر اين مؤسسه ، صورتهای مالی ياد شده در بالا وضعيت مالی شرکت الفبا در تاريخ 29 اسفند 1371 و نتايج عمليات و گردش وجوه نقد آن را برای سال منتهی به تاريخ مزبور طبق اصول پذيرفته شده حسابداری و تمام جنبه های با اهميت ، به نحو مطلوب نشان می دهد.

.                                                                                        مؤسسه حسابرسی کاشفان
.            تهران _ 26 خرداد 1397                                                      حسابرسان مستقل

————————————————————————————————————-

سازمان مؤسسات حسابرسی

تشکيلات اداری و وظايف سازمان های مهم حسابرسی ايران (سازمان مؤسسات حسابرسی) :

پس از آشنايی با حسابرسی و انواع آن ، ضروری است که اشاره ای به تشکيلات اداری و وظايف دو سازمان مهم حسابرسی کشور داشته باشيم.

الف : ديوان محاسبات کشور :

در ايران اولين قانون مربوط به رسيدگی به اسناد و مدارک مالی در 141 ماده در سال 1290 (ه ش) تصويب شد و برای اجرای آن مؤسسه ای به نام ديوان محاسبات کشور تأسيس شد.

قانون محاسباتی کشور در سالهای 1312 و 1352 دچار تحول شد ولی همواره سازمان ديوان محاسبات کشور جزو سازمان های وزارت ماليه ( امور اقتصادی ودارايی ) بوده است.

پس از پيروزی انقلاب اسلامی به دليل اهميت نظارت در پيشبرد کارها ، تغييرات اساسی در تشکيلات و وظايف و مديريت ديوان محاسبات کشور ايجاد شد ، و از نظر اداری _ مالی و سازمانی به استناد اصول (54 و 55) قانون اساسی تابع مجلس شورای اسلامی شد.

بعد از تصويب قانون اساسی ، پيش نويس قانون ديوان محاسبات کشور تنظيم و در سال 1361 به تصويب مجلس شورای اسلامی رسيد و بدين ترتيب بزرگترين سازمان حسابرسی و قانون نظارت بر مخارج عمومی کشور شکل گرفت.

در حال حاضر ديوان محاسبات کشور فقط در تهران و مراکز استان ها تشکيلات خاص اداری دارد که عبارتند از :

حوزه رياست ديوان _ حوزه دادسرای ديوان (دادستان ، داديار و هيأت های مستشاری) حسابرسان ارشد ، حسابرسان ، کمک حسابرسان و ساير واحدهای اداری عمومی ديوان محاسبات.

رئيس و دادستان ديوان محاسبات پس از افتتاح هر دوره مجلس ، به پيشنهاد کميسيون های بودجه و ديوان محاسبات توسط اکثريت نمايندگان مجلس انتخاب می شود.

البته برکناری مقامات فوق نيز به همين طريق صورت می گيرد.

وظايف حسابرسی و نظارتی ديوان در مواد 2 تا 6 قانون مزبور به اختصار چنين توضيح داده شده است :

«ماده 2 _ حسابرسی يا رسيدگی کليه حسابهای درآمد و هزينه ساير دريافتها و پرداختها و نيز صورتهای مالی دستگاه ها از نظر مطابقت با قانون و مقررات مالی و ساير قوانين مربوط»

«ماده 3 _ بررسی چگونگی وقوع عمليات مالی (دريافت ها و پرداخت ها) در دستگاه ها»

«ماده 4 _ رسيدگی به موجودی اموال ودارايي های دستگاه»

«ماده 5 _ بررسی روش ها و دستوالعمل های مالی و کاربرد آنها در جهت نيل به هدف های دستگاه»

«ماده 6 _ اعلام نظر در خصوص لزوم وجود مرجع کنترل کننده داخل يا عدم کفايت مرجع کنترل کننده موجود در دستگاهها مورد رسيدگی با توجه به گزارشات حسابرسي ها و رسيدگي های مالی انجام شده برای حفظ حقوق بيت المال»

به طور کلی می توان وظايف ديوان محاسبات کشور را به صورت زير تقسيم بندی کرد (در توضیح سازمان مؤسسات حسابرسی) :

الف : نظارت يا کنترل فنی (محاسباتی)

ب : نظارت قضايی

ج : نظارت پارلمانی (يا گزارش تفريغ بودجه به مجلس شورای اسلامی) ديوان مزبور برای اجرای وظايف فوق می تواند در تمامی امور مالی کشور تحقيق و تفحص نمايد و نتيجه کار خود را گزارش دهد.

چگونگی رسيدگی ديوان به اسناد مالی و محاسباتی سازمان ها بدين صورت خواهد بود که هرگاه کارکنان قسمت معاونت فنی ديوان محاسبات اعم از کمک حسابرسان _ حسابرسان _ حسابرسان ارشد و مديران در جريان حسابرسي های خود به تخلفات مالی برخورد کنند ، پس از مستند کردن مدارک ، موضوع را به دادسرای ديوان محاسبات گزارش می دهند.

دادسرای ديوان که از يک نفر دادستان و تعدادی داديار تشکيل شده است ، پس از دريافت گزارش ، موضوع را از طريق دادياران خود تحت بررسی قرار می دهند و پس از تکميل کردن پرونده با امضای دادستان آن را برای رئيس ديوان محاسبات ارسال و از آنجا برای اخذ تصميم نهايی به يکی از هيأت های مستشاری ارجاع می دهد ( معمولا دارای حداقل 3 و حداکثر 7 هيأت مستشاری است هر هيأت از 3 نفر مستشار که يکی از آنها رئيس خواهد بود ، تشکيل می شود ).

پرونده های ارجاعی در هيأت های مستشاری مطرح و نسبت به صدور رأی دوباره آنها اقدام می شود.

ديوان محاسبات کشور از لحاظ مقررات استخدامی تابع قانون استخدامی کشور نبوده و از آيين نامه خاص استخدامی که در ديوان محاسبات تهيه شده و به تصويب مجلس شورای اسلامی نيز رسيده است ، تبعيت می کند.

ب _ سازمان های حسابرسی کشور (سازمان مؤسسات حسابرسی) :

دومين سازمان مهم حسابرسی ، سازمان حسابرسی کشور است.

اين سازمان براساس مصوبه قانونی از مجموع شرکت های سهامی حسابرسی وزرات امور اقتصادی و دارايی ، شرکت سهامی حسابرسی بنياد امور جانبازان ، شرکت سهامی حسابرسان سازمان برنامه و شرکت سهامی حسابرسی صنايع ملی تشکيل شده است (سال 1362).

اساسنامه سازمان در سال 1366 به تصويب مجلس شورای اسلامی رسيد که در اينجا به برخی از مواد قانونی آن برای روشن شدن هدف ها و چگونگی اجرای وظايف سازمان اشاره خواهد شد.

سازمان حسابرسی که به صورت شرکت سهامی اداره می شود ، دستگاهی است که نقش نظارتی داشته و به عنوان مؤسسه کنترل کننده فعاليت های مالی ، شرکت ها را زير نظر دارد و به اين طريق کمک شايانی به اجرای وظايف ديوان محاسبات کشور می کند.

نکته :

ديوان محاسبات کشور زير نظر قوه مقننه بوده و مکلف به ارائه گزارش های خود به مجلس شورای اسلامی است ، لکن سازمان حسابرسی زير نظر قوه مجريه فعاليت دارد و از مؤسسات وابسته به وزارت امور اقتصاد و دارايی است و عمدتا گزارش های خود را برای مجامع عمومی و هيأت مديره شرکت ها ارسال می دارد.

سازمان حسابرسی در جهت تدوين اصول و معيارهای حسابداری و حسابرسی و همچنين تدوين موازين اخلاقی و رفتار حرفه ای منطبق بر موازين اسلامی حسابرسان به تحقيق می پردازد و سعی در تأمين نيازهای اساسی دولت در زمينه حسابرسی دستگاه های دولتی دارد و يگانه مرجع تخصصی و رسمی تدوين روابط حسابداری و حسابرسی در سطح کشور است.

موضوع تشکيل و وظايف و اختيارات سازمان حسابرسی طبق ماده 6 و 7 اساسنامه به شرح زير است (سازمان مؤسسات حسابرسی) :

ماده 6 _ موضوع سازمان عبارت است از تأمين نيازهای اساسی دولت در زمينه حسابرسی و ارائه خدمات مالی لازم به بخش های دولتی و تحت نظارت دولت و تدوين و تعميم اصول و ظوابط حسابداری و حسابرسی منطبق با موازين اسلامی و تحقيق و تتبع در درس های علمی و عملی به منظور اعتلای دانش تخصصی منطبق با نيازهای کشور.

ماده 7 اساسنامه _ وظايف و اختيارات سازمان عبارت است از :

الف )

انجام وظايف بازرس قانونی و امور حسابرسی کليه دستگاههايی که بر طبق اصول 44 و 45 قانون اساسی که مالکيت عمومی بر آنها مترتب است از قبيل بانک ها ، شرکت های دولتی ، مراکز تهيه و توزيع وابسته به وزارت بازرگانی ، بنياد مستضعفان و بنياد شهيد و ساير نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات و شرکت های تحت پوشش آنها و شرکت ها و کارخانه ها و مؤسساتی که صرفنظر از چگونگی مالکيت سرمايه آنها به موجب قوانين و مقررات مربوط توسط مديريت منتخب دولت و يا تحت پوشش دستگاه های اجرايی اداره می شوند و يا ساير دستگاه های عمومی که طبق اساسنامه و مقررات مورد عمل مکلف به تعيين باررس قانونی و انجام حسابرسی هستند.

ب )

انجام وظايف بازرسی قانونی و امور حسابرسی شرکتها ، مؤسسات و دستگاههايی که در مجموع بيش از 50 درصد سرمايه آنها به طور مستقيم يا غير مستقيم متعلق به دستگاههای  بند الف فوق است.

ج )

حسابرسی طرحهای عمرانی (سرمايه گذاری ثابت) مورد اجرا توسط دستگاههای بند الف و ب.

د )

انجام حسابرسی و خدمات مالی موردی ارجاعی توسط وزير امور اقتصادی و دارايی در صورت امکانات سازمان.

ه )

ارائه خدمات و مشاوره مالی به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و دستگاههای مذکور در بند الف و ب فوق ، در صورت نياز و درخواست دستگاههای مزبور.

و )

تربيت و آموزش و جذب افراد متخصص برای تأمين کادر متخصص مورد نياز آموزشهای حسابداری و حسابرسی دستگاههای دولتی و مراکز آموزشی.

ز )

مرجع تخصصی تدوِن ضوابط حسابداری و حسابرسی در سطح کشور به طوری که تمام گزارشات حسابرسی قانونی ملزم به رعايت آن ضوابط هستند.

ح )

تدوين موازين اخلاقی و رفتار حرفه ای حسابرسان بر اساس اصول اسلامی.

ط )

افزايش مستمر سطح دانش تخصصی حسابداری و حسابرسی از طريق تحقيقات.

البته سازمان می تواند در حدود امکانات و مقررات به تقاضای کتبی ساير سازمانها نيز جواب مثبت دهد.

سازمان مؤسسات حسابرسی

ارکان سازمان حسابرسی (سازمان مؤسسات حسابرسی) :

ارکان سازمان طبق (اصل 8) به اساسنامه به شرح زير است :

_ مجمع عمومی

_ هيأت عامل

_ مدير عامل

_ هيأت عالی نظارت

1 _ مجمع عمومی :

الف- اعضای مجمع عمومی :

اعضای مجمع عمومی عبارتند از :

1 _ وزير امور اقتصاد و دارايی (رئيس مجمع) ؛

2 _ رئيس سازمان برنامه و بودجه ؛

3 _ رئيس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران ؛

دو نفر از ديگر وزرا به انتخاب هيأت وزيران ؛

ب- وظايف مجمع عمومی سازمان حسابرسی (سازمان مؤسسات حسابرسی) :

بر اساس اساسنامه وظايف مجمع عمومی سازمان عبارت است از :

1 _ نصب و عزل رئيس و اعضای هيأت عامل طبق اساسنامه.

2 _ تصويب بودجه ، تعيين حقوق و مزايای مدير عامل و اعضای هيأت عامل و رئيس و اعضای هيأت عالی نظارت.

3 _ تصويب تشکيلات و تعيين خط مشی و برنامه های آتی سازمان.

4 _ تصويب آيين نامه و پيشنهاد هرگونه تغيير در اساسنامه و سرمايه سازمان.

5 _ تعيين نهايی استاندارهای حسابداری و حسابرسی و موازين خاص رفتار حرفه ای حسابرسان.

2 _ هيأت عامل :

الف- اعضای هيأت عامل  :

براساس (ماده 12) اساسنامه اعضای هيأت عامل از يک نفر رئيس که سمت مدير عامل را دارد و يک نفر قائم مقام مدير عامل و هفت نفر عضو ديگر که به طور موظف برای مدت 3 سال انجام وظيفه خواهند کرد و همگی متخصص و متعهد هستند ، تشکيل می شود.

ب – وظايف هيأت عامل :

وظايف هيأت عامل بر اساس (ماده 19) اساسنامه عبارت است از :

1 _ بررسی بودجه و صورتهای مالی و ارائه گزارشهای سالانه سازمان به مجمع عمومی.

2 _ بررسی و تأييد تشکيلات ، تغيير اساسنامه ، آيين نامه های مورد نياز ، موازين اخلاقی و حرفه ای ، برنامه های آموزشی جهت ارائه به مجمع عمومی.

3 _ مدير عامل :

مدير عامل بالاترين مقام اجرايی سازمان حسابرسی است و در حدود قوانين و (ماده 20) اساسنامه مجری وظايف و دارای اختيارات زير است  :

1 _ اجرای مصوبات مجمع عمومی و هيأت عامل  ؛

2 _ پيشناد بودجه سالانه هيأت عامل  ؛

3 _ تهيه و تعيين صورتهای مالی و گزارشهای سالانه ، تشکيلات سازمان ، آيين نامه های مالی ، پست های اجرايي اعضای هيأت عامل و ارائه آن به هيأت عامل و مجمع عمومی ؛

4 _ پيشنهاد تغيير اساسنامه و مقررات و ارائه آن به مجمع عمومی پس از تأييد هيأت عامل ؛

4_ هيأت عالی نظارت :

الف- اعضای هيأت عالی نظارت :

بر اساس (ماده 21) اساسنامه اعضای هيأت عالی نظارت به شرح زير است :

«هيأت عالی نظارت مرکب از يک نفر رئيس و چهار نفر عضو است که از بين افراد مسلمان ، مؤمن ، متقی و دارای حسن شهرت و مدرک ليسانس و مسط به امور حسابداری ، حسابرسی ، مالی ، بازرگانی ، بانکداری و رشته های وابسته به آنها با حداقل 7 سال تجربه در امور حسابداری و حسابرسی برای مدت 2 سال انتخاب می شود و انتخاب مجدد اعضا بلامانع است.

تبصره :

رئيس هيأت عالی نظارت و يک نفر عضو با پيشنهاد وزير امور اقتصاد و دارايی و تصويب هيأت وزيران و دو عضو با انتخاب رئيس ديوان محاسبات کشور و يک نفر عضو به پيشنهاد دادستان کل کشور منصوب می شوند.

ب- وظايف هيأت عالی نظارت  :

برخی از وظايف هيأت عالی نظارت بر اساس اساسنامه عبارت است از :

1 _ نظارت مستمر بر عمليات جاری سازمان و واحدهای اجرايی تابعه آن به منظور جلوگيری از هرگونه انحراف احتمالی و حصول اطمينان از حسن اجرای امور بر طبق برنامه مصوب.

2 _ مطالع و بررسی دستوالعملها و روشهای حسابرسی و حصول اطمينان از کفايت آنها.

3 _ بررسی گزارشهای حسابرسی به منظور حصول اطمينان از تعقيب و اقدامات لازم در مورد متخلفان و ديگر موارد مهم مطرح شده در گزارشهای حسابرسی.

4 _ اجرای وظايف بازرس قانونی سازمان  و واحدهای تابعه.

5 _ تأييد صلاحيت اشخاص متخصصی که سازمان می خواهد از خدمات حسابداری و حسابرسی آنها استفاده کند.

نکته (سازمان مؤسسات حسابرسی) :

هيأت عالی نظارت بر بررسي های خود می تواند کليه دفاتر و اسناد سازمان را مورد مطالعه قرار دهد و گزارش  های لازم در نظارت خود بر سازمان را به طور مستمر به وزارت امور اقتصاد و دارايی ، مجمع عمومی سازمان و در صورت لزوم به ديوان محاسبات و دادستانی کل کشور و هيأت وزيران تسليم نمايد.

اعضای هيأت عامل و هيأت نظارات پس از سوگند خورده و سوگندنامه را امضاء می کنند که در انجام وظايف نهايت دقت و بی نظری را مبذول و در جهت صلاح و خير جامعه حرکت نمايند.

سازمان مؤسسات حسابرسی

سازمان اداری مؤسسات حسابرسی :

سازمان های حسابرسی به تبعيت از مجموعه قوانين و مقررات مالی مانند قانون ديوان محاسبات کشور و اساسنامه سازمان حسابرسی تشکيلات مورد نياز خود را شکل می دهند که ارکان آن سازمانها معمولا از مجمع عمومی ، هيأت مديره و مدير عامل تشکيل می شود.

سازماندهی اداری سازمان های حسابرسی به شرح زير است (سازمان مؤسسات حسابرسی) :

الف- شرکا  :

بالاترين رده کارکنان سازمان حسابرسی شرکا هستند که به دليل دارا بودن تخصص به آنها اصطلاحا «حسابرس مسؤول» می گويند.

برخی از وظايف شرکا عبارت است از :

به کارگيری مديران و استخدام نيروی انسانی ، اتخاذ تصميم درباره قبول کارهای حسابرسی از صاحب کاران ، نظارت کلی بر کارکنان متخصص سازمان ، بررسی نهايی صورت های مالی ارائه شده ، تعيين خط مشی آتی مؤسسه ، حضور در جلسات مشورتی ، تصويب برنامه های حسابرسی ، تلاش در جهت شناساندن مؤسسه در جامعه ، اظهار نظر نهايی درباره گزارش های مالی و امضای آنها و در نهايت ارائه گزارش های مؤسسات به مجامع عمومی و مقامات مسؤول آنها.

ب- مديران  :

مهم ترين کار مدير در سازمان حسابرسی تهيه بودجه زمان بندی اجرای کار حسابرسی است.

از آنجا که مدير فردی متخصص و مجرب است ، لذا کار را بر حسب شرايط بين تيم های حسابرسی تقسيم کرده و نيرو های لازم را برای آنها فراهم می کند.

مدير بر اجرای فعاليت های مصوبه شرکا توسط حسابرسان نظارت می کند ، کار برگ ها و صورت های مالی را رسيدگی می کند ، روش های رسيدگی به حساب های هر صاحب کاری را برای حسابرسان روشن می سازد و در نهايت کار های خدماتی ، اداری و حقوق و دستمزدها را اجرا کرده و گزارش های مالی مصوبه شرکا را به منظور اخذ وجوه برای صاحب کاران ارسال می دارد.

ج-  سرپرست :

در سازمان حسابرسی بعد از مدير ، سرپرست تيم يا حسابرس ارشد قرار دارد که هدايت اعضای تيم حسابرسی به عهده اوست.

کار سرپرست ، برنامه ريزی ، تقسيم کار و وظايف ، رسيدگی و نظارت و هدايت تيم حسابرسی می باشد.

او در ضمن اجرای فعاليت خود (چون فردی متخصص و مجرب است) به آموزش اعضاء تيم می پردازد و همواره فعاليتهای اجرا شده را به مدير گزارش می دهد.

د- حسابرس :

حسابرس فردی متخصص در فن حسابداری و حسابرسی است که در تيم حسابرسی زير نظر سرپرست فعاليت می کند.

کار حسابرس فقط اجرای کار حسابرسی صورت های مالی سازمان هايی است که به او محول شده و بايد در قالب بودجه بندی زمانی تعيين شده وظيفه خود را جمع آوری اطلاعات و تکميل فرم  ها و استفاده از استانداردهای حسابرسی به انجام رسانيده ، نتيجه را به سرپرست تيم گزارش دهد.

در سازمان های حسابرسی ، از خدمات کمک حسابرسان و کارورزان رشته حسابداری دانشگاه ها نيز استفاده می شود که اين گونه افراد زير نظر حسابرسان فعاليت می کنند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا