متفرقه

شرکت مختلط سهامی چیست

شرکت مختلط سهامی چیست : همان طور که در مقالات گذشته بیان شد شرکت های مختلط بر دو نوعند : یکی شرکت مختلط غیر سهامی که در همان مقاله توضیح داده شد و دیگری شرکت مختلط سهامی که در ماده 162 قانون تجارت چنین تعریف شده است : «شرکت مختلط سهامی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی بین یک عده شرکاء سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می شود». «شرکاء سهامی کسانی هستند که سرمایه آن ها به صورت سهام یا قطعات سهام متساوی القیمه : در آمده و مسئولیت آن ها تا میزان همان سرمایه ای است که در شرکت دارند». «شریک ضامن کسی است که سرمایه او به صورت سهام در نیامده و مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود.

در صورت تعدد شریک ضامن مسئولیت آن ها در مقابل طلبکاران و روابط آن ها با یکدیگر تابع مقررات شرکت تضامنی خواهد بود».

بنا به تعریف فوق شرکت مختلط سهامی ترکیبی است از شرکت تضامنی و شرکت سهامی که نسبت به شریک ضامن مقررات شرکت تضامنی و نسبت به شرکاء سهامی مقررات شرکت سهامی جاری است و در مواردی که با یکدیگر اصطکاک دارند مقررات خاصی وضع شده است که ضمن این مبحث توضیح داده خواهد شد.

اسم شرکت (در توضیح شرکت مختلط سهامی چیست) :

در اسم شرکت باید عبارت (شرکت مختلط) و لا اقل اسم یکی از شرکاء ضامن قید شود (ماده 163 ق . ت .)

شرکت مختلط سهامی چیستشرکت مختلط سهامی چیست

تشکیل شرکت :

به موجب ماده 176 قانون تجارت مقررات راجع به تشکیل شرکت های سهامی در مورد شرکت های مختلط سهامی نیز لازم الرعایه است لذا ذیلا مقررات مزبور را به نحوی که به شرکت مختلط سهامی اطلاق می شود ذکر می کنیم :

الف )

در صورتی که سرمایه شرکاء سهامی شرکت مختلط سهامی از دویست هزار ریال تجاوز نکند سهام یا قطعات سهام نباید کمتر از پنجاه ریال باشد و هرگاه سرمایه مزبور زائد بر دویست هزار ریال باشد سهام و قطعات سهام کمتر از یک صد ریال نخواهد بود (مواد 176 و 28 ق . ت .)

ب )

مادام که شرکت مختلط سهامی تشکیل نشده سهام یا تصدیق موقتی (اعم از با نام یا بی نام) نمی توان صادر کرد.

هر سهم یا تصدیق موقتی که قبل از تشکیل شرکت به کسی داده شده باشد باطل و صادر کنندگان متضامناً مسئول خساراتی هستند که به دارندگان این قبیل اوراق وارد شده است.

تا زمانی که پنجاه درصد قیمت اسمی سهام تأدیه نشده نمی توان سهام بی نام یا تصدیق موقتی بی نام انتشار داد (مواد 276 و 29 ق . ت .).

ج ) (در توضیح شرکت مختلط سهامی چیست)

تشکیل شرکت های مختلط سهامی محقق نمی شود مگر بعد از اینکه تأدیه تمام سرمایه شرکت تعهد شده باشد.

به علاوه هرگاه سهام یا قطعات آن زائد بر پنجاه ریال نباشد تعهد کنندگان باید تمام وجه را تأدیه نمایند و الا باید لااقل ثلث قیمت سهام را نقدا بپردازند و در هر حال وجهی که پرداخته می شود نباید کمتر از پنجاه ریال باشد (مواد 176 و 38)

د )

چیزی که در ازاء سهام غیر نقدی تعهد شده تماماً باید تحویل شود (مواد 176 و 39 ق . ت .)

ه )

هر گاه یکی از تعهد کنندگان سهم غیر نقدی اختیار کند یا مزایای خاصی برای خود مطالبه نماید مجمع عمومی در جلسه اول که منعقد می شود امر به تقویم سهم غیر نقدی نموده یا موجبات مزایای مطالبه شده را تحت نظر می گیرد.

تصویب قطعی تقویم یا موجبات مزایا به عمل نمی آید و تشکیل شرکت واقع نمی شود مگر در جلسه دیگر مجمع عمومی که بر حسب دعوت جدید منعقد خواهد شد و برای این که در جلسه دوم تقویم یا موجبات مزایا تصویب شود باید لااقل پنج روز قبل از انعقاد جلسه گزارشی در این خصوص طبع و بین تمام تعهدکنندگاه توزیع شده باشد.

تصویب امور مذکور باید با اکثریت دو ثلث تعهدکنندگان حاضر باشد و جلسه مجمع عمومی قانونی نخواهد بود مگر اینکه عدداً نصف کل شرکائی که خرید سهام نقدی را تعهد کرده اند حاضر بوده و نصف کل سرمایمه نقدی را دارا باشند.

نکته (در توضیح شرکت مختلط سهامی چیست) :

کسانی که دارای سهم غیر نقدی هستند یا مزایای خاصی برای خود مطالبه کرده اند در موقعی که سهم غیر نقدی یا مزایای آن ها موضوع رأی است حق رأی ندارند آن قسمت از سرمایه غیر نقدی که موضوع مذاکره و رأی است در جزء سرمایه شرکت محسوب نخواهد شد.

اگر در جلسه دوم مجمع عمومی نصف تعهدکنندگان سهام نقدی و نصف سرمایه نقدی حاضر نشده مجمع به طور موقت تصمیم خواهد گرفت.

در این صورت مجمع عمومی جدیدی دعوت می شود و اگر پس از آن که لااقل یک ماه قبل از انعقاد مجمع دو دفعه متوالی به فاصله هشت روز به وسیله یکی از جرائد محلی تصمیمات موقتی مجمع سابق اعلان و منتشر شد و مجمع جدید آن را تصویب نمود تصمیمات مزبوره قطعی می شود مشروط بر این که در مجمع جدید عده ای حاضر شوند که لااقل ثلث سرمایه شرکت را دارا باشند.

هرگاه سهام غیر نقدی یا موجبات مزایائی که مطالبه شده تصویب نشود هر یک از تعهدکنندگاه می تواند از شرکت خارج شود (مواد 176 و 41 ق . ت .)

و )

برای این که تعهد و تأدیه وجه سرمایه از طرف شرکاء ثابت باید مدیر شرکت و قوع آن را به موجب نوشته ای به دایره ثبت اسناد مرکزی اصلی شرکت می سپارد و به ثبت می رسد اعلام نماید و باید اسامی شرکاء را با مقداری از سرمایه که پرداخته شده با یک نسخه از اساسنامه و یکی از نخستین شرکتنامه به نوشته مزبور منضم نماید (مواد 176 و 50 ق . ت .)

ارکان شرکت (در توضیح شرکت مختلط سهامی چیست) :

ارکان شرکت مختلط سهامی عبارتند از مجامع عمومی مدیران و هیئت نظار که هر یک ذیلا توضیح داده می شود.

مجامع عمومی :

شرکت مختلط سهامی مانند شرکت سهامی دارای سه مجمع عمومی است :

مجمع عمومی مؤسس – مجمع عمومی سالیانه و مجمع عمومی فوق العاده.

شرایط رسمیت مجامع عمومی به وسیله اساسنامه معین می شود.

اولین مجمع عمومی یا مجمع مؤسس طبق ماده 41 که در جزء (ه) از بند (43) بالا نقل شد تشکیل می شود و مجمع عمومی سالیانه لااقل سالی یکبار باید تشکیل شود و وظیفه آن انتخاب هیئت نظار – مطالعه گزارش آن ها – رسیدگی به محاسبات شرکت و بحث در امور لازم خواهد بود.

ضمناً چون همان طور که در بند 46 ذکر خواهد شد مدیریت شرکت مختلط سهامی با شرکاء ضامن است لذا بر خلاف شرکت سهامی مجمع عمومی حق انتخاب آن ها را ندارد.

مجمع عمومی فوق العاده در موقع انحلال نسبت به شرکاء سهامی درباره تصمیم شرکت اظهار عقیده خواهد نمود.

من جمله مجمع عمومی از طرف شرکاء سهامی که حق مداخله آن ها قطع شده هرگونه تصمیمی که قانوناً مجازباشد خواهد گرفت.

مدیران (در توضیح شرکت مختلط سهامی چیست) :

شرکت مختلط سهامی گرچه دارای مجمع عمومی است ولی این مجمع حق انتخاب مدیران شرکت را ندارند بلکه «مدیریت شرکت مختلط سهامی مخصوص به شریک یا شرکاء ضامن است» (ماده 164 . ت .)

هیئت نظار :

هیئت نظار در شرکت مختلط سهامی به منزله بازرسان شرکت سهامی هستند و مقررات زیر ناظر بر آن ها است.

الف )

تعداد و طرز انتخاب – در هریک از شرکت های مختلط سهامی هیئت نظاری لااقل مرکب از سه نفر از شرکاء بر قرار می شود و این هیئت را مجمع عمومی شرکاء بلافاصله بعد از تشکیل قطعی شرکت و قبل از هر اقدامی در امور شرکت معین می کند.

انتخاب هیئت نظار بر حسب شرایط مقرر در اساسنامه شرکت تجدید می شود.

در هر صورت اولین هیئت نظار فقط برای یکسال انتخاب خواهد شد (ماده 165 ق . ت .)

ب )

وظایف – اولین هیئت نظار باید بعد از انتخاب شدن بلافاصله تحقیق کرده و اطمینان حاصل کند که تمام مقررات تشکیل شرکت که در بند (43) بالا ذکر شد رعایت شده است (ماده 166 ق . ت .)

اعضاء هیئت نظار دفاتر و صندوق و کلیه اسناد شرکت را تحت تدقیق در آورده همه ساله گزارشی به مجمع عمومی می دهند و هرگاه در تنظیم ترازنامه بی ترتیبی و خطائی مشاهده نمایند در گزارش مزبور ذکر نموده و اگر مخالفتی با پیشنهاد مدیر شرکت در تقسیم سود داشته باشند دلائل خود را بیان می کنند (ماده 168 ق . ت .)

ج ) (در توضیح شرکت مختلط سهامی چیست)

اختیارات – هیئت نظار می تواند شرکاء را برای انعقاد مجمع عمومی دعوت نماید و با موافقت اکثریت آرا مجمع مزبور شرکت را منحل کند مشروط بر این که در اساسنامه این حق برای مجمع مذکور تصریح شده باشد. (مواد 169 و 181 (ب) ق . ت )

د )

حدود مسئولیت – اعضاء هیئت نظار از جهت اعمال اداری و نتایج حاصله از آن هیچ مسئولیتی ندارند لیکن هریک از آن ها در انجام مأموریت خود بر طبق قوانین معموله مملکتی مسئول اعمال و تقصیرات خود می باشند (ماده 167 ق . ت )

ه )

نظارت شرکاء – تا پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی هر صاحب سهمی می تواند (خود یا نماینده او) در مرکز اصلی شرکت حاضر شده از صورت سود و زیان و ترازنامه و گزارش هیئت نظار اطلاع حاصل کند (ماده 170 ق . ت .)

منع رقابت شرکاء با شرکت (در توضیح شرکت مختلط سهامی چیست) :

هیچ شریکی نمی تواند بدون رضایت سایر شرکاء (به حساب شخصی خود یا به حساب شخص ثالث) تجارتی از نوع تجارت شرکت نموده و یا به عنوان شریک ضامن یا شریک با مسئولیت محدود در شرکت دیگری که نظیر آن تجارت را دارد داخل شود (مواد 172 و 134 ق . ت .)

شرکت مختلط سهامی چیست

مسئولیت شرکاء در مقابل طلبکاران :

چون در شرکت مختلط سهامی هم شرکاء ضامن وجود دارند که مسئولیت آن ها نا محدود است و هم شرکاء سهامی که مسئولیت آن ها تا میزان سرمایه ای است که در شرکت گذاشته اند لذا ذیلا مسئولیت هریک از این دو دسته را در مقابل طلبکاران جداگانه مورد بحث قرار می دهیم.

الف )

مسئولیت شرکاء سهامی – شرکاء سهامی در مقابل طلبکاران اضافه بر سرمایه ای که در شرکت گذاشته اند مسئولیتی ندارند مگر در موردی که سرمایه خود را تماماُ تأدیه نکرده باشند که در این صورت :

1 – هرگاه شرکت مختلط سهامی ورشکست شود و شرکاء سهامی تمام قیمت سهام خود را نپرداخته باشند مدیر تصفیه آن چه را که بر عهده آن ها باقی است وصول می کند (ماده 137 ق . ت .)

2 – اگر شرکت به طریقی  غیر از ورشکستگی منحل شد هریک از طلبکاران شرکت می تواند به هریک از شرکاء سهامی که بابت قیمت سهام خود مدیون شرکت است رجوع کرده و در حدود بدهی آن شریک طلب خود را مطالبه نماید.

مادام که شرکت منحل نشده طلبکاران آن برای وصول طلب خود حق رجوع به هیچ یک از شرکاء سهامی را ندارند (ماده 174 ق . ت .)

ب ) (در توضیح شرکت مختلط سهامی چیست)

مسئولیت شرکاء ضامن – شریک ضامن مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود.

در صورت تعدد شریک ضامن مسئولیت آن ها در مقابل طلبکاران و روابط آن ها با یکدیگر تابع مقررات شرکت تضامنی خواهد بود (ماده 162 ق . ت .) در نتیجه مقررات زیر رعایت می شود :

1 – مادام که شرکت مختلط سهامی منحل نشده مطالبه قروض آن باید از خود شرکت به عمل آید و پس از انحلال طلبکاران شرکت می توانند برای وصول مطالبات خود به هریک از شرکاء ضامن که بخواهند و یا به تمام آن ها رجوع کنند.

در هر حال هیچ یک از شرکاء ضامن نمی تواند به استناد این که میزان قروض شرکت از میزان سهم او در شرکت تجاوز می نماید از تأدیه قروض شرکت امتناع ورزد.

فقط در روابط بین خود شرکاء ضامن مسئولیت هریک از آن ها در تأدیه قروض شرکت به نسبت سرمایه ای خواهد بود که در شرکت گذاشته است آن هم در صورتی کهم در شرکتنامه ترتیب دیگری اتخاذ نشده باشد (مواد 172 و 124 ق . ت .)

2 – اگر شرکت مختلط ورشکست شد تا قروض شرکت از دارائی آن تأدیه نشده طلبکاران شخصی شرکاء ضامن حقی به دارائی شرکت ندارند (ماده 175 ق . ت .)

بطلان شرکت (در توضیح شرکت مختلط سهامی چیست) :

هر شرکت مختلط سهامی که بر خلاف مواد 28 ، 29 و 93 و 50 قانون تجارت تشکیل شود باطل است (ماده 177 ق . ت .) یا به عبارت دیگر چنین شرکتی قابل ابطال است زیرا باطل شناخته شدن شرکت محتاج به حکم محکمه است.

مواد مذکور در فوق ضمن بحث درباره شرایط تشکیل شرکت نقل شده و با توجه به مفهوم مخالف مواد مذکور موارد بطلان به شرح زیر خواهد بود :

(الف) هرگاه سهام یا قطعات سهام در صورتی که سرمایه شرکت از دویست هزار ریال تجاوز کند کمتر از یکصد ریال – و اگر سرمایه از دویست هزار ریال تجاوز ننماید کمتر از پنجاه ریال باشد.

(ب) در صورتی که قبل از تشکیل شرکت سهام یا تصدیق موقت سهام اعم از با نام و بی نام صادر کرده باشند یا آن که سهام بی نام را قبل از آن که پنجاه درصد قیمت اسمی آن ها پرداخت شده باشد انتشار داده باشند.

(ج) اگر چیزی که در ازاء سهام غیر نقدی تعهد شده (سهم الشرکه غیر نقدی) تماماً تحویل شرکت نشده باشد.

بدیهی است که تقویم سهم الشرکه غیر نقدی هم قبل از تحویل آن باید به عمل آمده باشد.

(د) در صورتی که مدیر شرکت نوشته ای حاکی از وقوع تعهد تمام سرمایه و پرداخت تمام سرمایه تضامنی و لااقل ثلث سرمایه سهامی و اسامی شرکاء و مقداری که پرداخته اند به ضمیمه یک نسخه از اساسنامه و یک نسخه از شرکتنامه به اداره ثبت شرکت نداده باشد.

بطلان شرکت می تواند مورد استناد هر ذینفعی علیه شرکت قرار گیرد ولی به حکم قسمت اخیر ماده 177 شرکاء نمی توانند در مقابل اشخاص خارج که با شرکت معامله کرده اند به این بطلان استناد نمایند.

بر طبق تقاضای اشخاص ذینفع محکمه رسیدگی کرده و در صورتی که مورد بطلان را محقق یافت حکم به بطلان خواهد داد مگر در چهار مورد زیر که به موجب ماده 179 قانون تجارت دعوی بطلان پذیرفته نخواهد شد :

(در توضیح شرکت مختلط سهامی چیست)

الف )

هرگاه قبل از اقامه دعوی برای ابطال شرکت یا برای ابطال عملیات و قرارداد های شرکت موجبات بطلان مرتفع شود دعوی ابطال در محکمه پذیرفته نخواهد شد.

(ماده 84 ق . ت .)

ب )

اگر از تاریخ رفع موجبات بطلان یک سال منقضی شده و اشخاص خارج از جهت معاملاتی که با ایشان شده است به استناد امری که موجب بطلان بوده دعوی خسارت نکرده باشند دیگری دعوی مزبور از آن ها پذیرفته نمی شود (ماده 85 ق . ت .)

ج ) (در توضیح شرکت مختلط سهامی چیست)

هرگاه مقرر شده باشد که مجمع عمومی مخصوصی برای رفع موجبات بطلان منعقد شود و دعوت اعضاء نیز برای انعقاد مجمع موافق اساسنامه به عمل آمده باشد دعوی بطلان از تاریخ دعوت مجمع در محکمه پذیرفته نخواهد شد مگر این که مجمع مزبور موجبات بطلان را رفع ننماید. (ماده 86 ق . ت .)

د )

هرگاه از تاریخ حدوث سبب بطلان شرکت ده سال گذشته و اقامه دعوی بطلان و خسارت نشده باشد دیگر دعوی مذکور پذیرفته نخواهد شد. (ماده 87 ق . ت .)

در صورتی که حکم به بطلان شرکت صادر شود شرکائی که بطلان مستند به عمل آن ها است و هیئت نظار و مدیرهایی که در حین حدوث سبب بطلان یا بلافاصله پس از آن سرکار بود و انجام وظیفه نکرده اند در مقابل شرکاء دیگر و اشخاص ثالث نسبت به خسارات ناشیه از این بطلان متضامناً مسئول خواهند بود (مواد 178 و 101 ق . ت .)

مقررات جزائی (در توضیح شرکت مختلط سهامی چیست) :

چون در شرکت های مختلط سهامی ممکن است شرکاء زیادی وارد شوند و به خریدن سهام مبادرت نمایند لذا ماده 180 قانون تجارت مقررات جزائی مربوط به شرکت های سهامی را (مواد 89 تا 92) که ذیلا نقل می شود در شرکت های مختلط سهامی نیز لازم الرعایه دانسته است.

الف )

هرکس سهام یا قطعات سهام شرکتی را که در مورد آن یکی از مواد 28 ، 29 ، 36 ، 37 ، 38 ، 39 ، 44 و 55 این قانون رعایت نشده صادر نماید به پانصد الی ده هزار ریال جزای نقدی علاوه بر خسارات وارده به شرکت یا افراد محکوم خواهد شد.

در مواردی که مشمول ماده 238 قانون مجازات عمومی است مرتکب به مجازات مقرر در آن ماده نیز محکوم می شود. (ماده 89 ق . ت .)

ب )

حکم فوق درباره اشخاصی نیز مقرر است که برخلاف واقع خود را صاحب سهام یا قطعات سهام قلمداد کرده و در مجمع عمومی وارد شوند یا در دادن رأی شرکت نمایند و یا سهامی را برای اینکه به طور تقلب استعمال شود به دیگری بدهند.

در مورد این ماده علاوه بر جزای نقدی متخلف را می توان به یک تا شش ماه حبس تأدیبی نیز محکوم نمود. (ماده 90 ق . ت.)

ج ) (در توضیح شرکت مختلط سهامی چیست)

هرکس سهم یا قطعات سهامی را که در مورد آن ها مقررات یکی از موارد 28 ، 29 ، 38 و 39 رعایت نشده با علم به عدم رعایت قانون معامله کرده یا شرکت در معامله داشته و یا قیمت آن ها را اعلان نموده باشد به پانصد الی ده هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

مقررات این ماده مانع نخواهد بود که اگر عمل مشمول ماده 238 قانون مجازات عمومی باشد مرتکب به مجازات حبس مذکور در آن ماده نیز محکوم شود. (ماده 91 ق . ت .)

د )

اشخاص ذیل کلاهبردار محسوب می شوند :

1 – هرکس برخلاف حقیقت مدعی وقوع تعهد ابتیاع سهام یا تأدیه قیمت سهام شد یا وقوع تعهد و یا تأدیه ای را که واقعیت ندارد اعلان یا جعلیاتی منتشر کند که به این وسائل دیگری را وادار به تعهد خرید سهام یا تأدیه قیمت سهام نماید اعم از ان که عملیات مذکور مؤثر شده یا نشده باشد.

2 – هرکس به طور تقلب برای جلب تعهد یا پرداخت قیمت سهام اسم اشخاص را برخلاف واقع به عنوانی از عناوین جزء شرکت قلمداد نماید.

3 – مدیرهای که با نبودن صورت دارایی یا به استناد صورت دارایی مزبور منافع موهومی را بین صاحبان سهام تقسیم نموده باشند. (ماده 92 ق . ت .)

شرکت مختلط سهامی چیست

انحلال شرکت مختلط سهامی (در توضیح شرکت مختلط سهامی چیست) :

طبق ماده 181 قانون تجارت شرکت مختلط سهامی در موارد زیر منحل می شود :

(الف) وقتی که شرکت مقصودی را که برای آن تشکیل شده بود انجام داده یا انجام آن غیر ممکن شده باشد.

(ب) وقتی که شرکت برای مدت معینی تشکیل و مدت منقضی شده باشد.

(ج) در صورتی که شرکت ورشکست شود.

(د) بر حسب تصمیم مجمع عمومی در صورتی که در اساسنامه این حق برای مجمع مذکور تصریح شده باشد.

تبصره 1 :

تصمیم مجمع عمومی در این مورد با اکثریت آراء خواهد بود (ماده 72 ق . ت .)

تبصره 2  :

هرگاه در اساسنامه برای مجمع عمومی حق تصمیمی به انحلال معین نشده و بین مجمع عمومی و شرکاء ضامن راجع به انحلال موافقت حاصل نشود و محکمه دلایل طرفداران انحلال را موجه ببیند حکم به انحلال خواهد داد (قسمت اول ماده 182 ق . ت .)

(ه) در صورتی که یکی از شرکاء ضامن به دلایلی انحلال شرکت را از محکمه تقاضا کند و محکمه آن دلایل را مو جه ببیند و حکم به انحلال بدهد (قسمت اخیر ماده 182 ق . ت .)

(و) بر حسب تصمیم مجمع عمومی و رضایت شرکاء ضامن

تبصره (در توضیح شرکت مختلط سهامی چیست) :

تصمیم مجمع عمومی در این مورد با اکثریت آراء خواهد بود (ماده 72 ق . ت .)

(ز) در صورت فوت یا محجوریت یکی از شرکاء ضامن مشروط بر این که انحلال شرکت در این موارد در اساسنامه تصریح شده باشد.

ورشکستگی هیچ یک از شرکاء ضامن موجب انحلال شرکت نخواهد شد مگر وقتی که مدیر تصفیه ورشکستگی شریک ضامن تقاضای انحلال شرکت را نموده و از تقاضای مزبور شش ماه گذشته و شرکت مدیر تصفیه را از تقاضای انحلال منصرف نکرده باشد. (ماده 171 و 138 ق . ت .)

مقایسه دو نوع شرکت های مختلط  (در توضیح شرکت مختلط سهامی چیست) :

موارد تشابه شرکت مختلط سهامی با شرکت مختلط غیر سهامی این است که هر یک از این دو شرکت مرکب از دو دسته شریک اند که مسئولیت دسته ای محدود و بر عکس مسئولیت دسته دیگر نا محدود است.

موارد افتراق آن ها این است که در شرکت مختلط سهامی سهم الشرکه شریک محدود به شکل سهام است و در مختلط غیر سهامی به شکل سهام نیست با این نتیجه که در اولی فوت شریک باعث انحلال شرکت نشده و سهام آن قابل نقل و انتقال است و عضویت صاحب سهم به وراث منتقل می گردد در صورتی که در دومی فوت شریک موجب انحلال شرکت بوده و حصه شریک هم بدون مراعات شرایطی قابل انتقال به دیگری نیست.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا