حسابداری

صورت تغییرات در وضعیت مالی

صورت تغییرات در وضعیت مالی : صورت حساب سود و زیان به صورت کلی منابع مالی که توسط عملیات در موسسه ای ایجاد گردیده را نشان می دهد.

ترازنامه مقایسه ای نیز نشان می دهد که چرا دارایی های جدیدی خریداری شده و چه بدهی هایی تسویه گردیده و چه بدهی های جدیدی ایجاد گردیده است.

دلیل تهیه صورت تغییرات :

بنابر این صورت های مالی به طور کلی در برگیرنده بعضی از اطلاعات در رابطه با منابع مالی ایجاد شده و مصرف شده را در اختیار استفاده کنندگان صورت های مالی می گذارد.

هیچ کدام از این صورت های مالی گزارش کاملی از  فعالیت های مالی موسسه که شامل کلیه منابع مالی ایجاد شده طی دوره و نحوه مصرف آنها باشد را به خوانندگان نمی دهد.

بنابر این برای نیل به این منظور صورت تغییرات در وضعیت مالی بایستی تنظیم گردد.

منظور از تغییرات در وضعیت مالی چیست ؟ (در توضیح صورت تغییرات در وضعیت مالی)

تغییراتی که در وضعیت مالی از دوره ای به دوره بعد صورت می گیرد را می توان از طرق مختلف اندازه گیری کرد که معمول ترین آنها عبارتند از وجوه نقد ، سرمایه در گردش و تمامی منابع مالی.

وجوه نقد :

در این روش تغییرات در مانده وجوه نقد که طی دوره ای صورت می گیرد ، خلاصه شده و گزارش می گردد.

هر گونه معامله ای که وجوه نقد را افزایش یا کاهش دهد ، در تهیه صورت های نهایی مد نظر قرار می گیرد.

مثال )https://10gam.com/تقسیم-سودو-زیان-درشرکت-های-تصامنی/

برای مثال خرید نقدی زمین به عنوان تغییر در وضعیت مالی تلقی می گردد زیرا وجوه نقد را کاهش می دهد.

معامله ای که اثری روی وجوه نقد نداشته باشد از قبیل خرید زمین به طور نسیه نشان داده نمی شود.

استفاده از روش وجوه نقد برای تغییرات در در وضعیت مالی ، محدودیت های مهمی را ایجاد می نماید.

زیرا خیلی از معاملات مهم که موجب تغییر در وضعیت مالی می گردد از معاملات غیر نقدی است و در نتیجه در صورت تغییرات در وضعیت مالی منعکس نمی گردد.

سرمایه در گردش (در توضیح صورت تغییرات در وضعیت مالی):

روش سرمایه در گردش روش متداول جهت اندازه گیری تغییرات در وضعیت مالی است.

هر گونه معامله ای که سرمایه در گردش را افزایش و کاهش دهد در صورت تغییرات در وضعیت مالـی نشان داده می شود.

مثال )

برای مثال خرید زمین به صورت نقدی در صورت تغییرات در وضعیت مالـی نشان داده می شود زیرا سرمایه در گردش را تغییر داده است.

استفاده از روش سرمایه در گردش اجازه می دهد که خیلی از معاملات روزمره از قبیل وصول نقد از بدهکاران و خرید موجودی ها به صورت اعتباری از صورت تغییرات در وضعیت مالـی حذف شود.

چنین معاملاتی به صورت خلاصه شده یک رقم به عنوان منابع مالی ( سرمایه در گردش ) ایجاد شده از عملیات گزارش شود.

تمامی منابع مالی :

در اندازه گیری تغییرات در وضعیت مالی استفاده ی تنها از سرمایه در گردش باعث می گردد که بعضی معاملات عمده مالی از صورت تغییرات در وضعیت مالـی حذف گردد.

برای مثال صدور سهام عادی در مقابل خرید دارایی های ثابت اثری روی سرمایه در گردش ندارد ولی این معامله یک معامله مالی مهم است که بایستی افشا گردد.

بنابر این صورت تغییرات در وضعیت مالـی هر گونه تغییر که به نحو موثری روی رویدادها یا فعالیت های تامین مالی و سرمایه گذاری اثر دارد ، بایستی افشا گردد.

سرمایه در گردش به عنوان منابع مالی (در توضیح صورت تغییرات در وضعیت مالی) :

سرمایه در گردش عبارت است از ما به التفاوت دارایی های جاری و بدهی های جاری.

هر گونه معامله ای که باعث افزایش سرمایه در گردش می گردد به عنوان منابع سرمایه در گردش و هر گونه معامله ای که منجر به کاهش خالص در سرمایه در گردش می شود ، به عنوان مصارف سرمایه در گردش تلقی می گردد.

بعضی از معاملات ترکیب داخلی ، سرمایه در گردش را تغییر نمی دهد یعنی نه سرمایه در گردش را افزایش می دهد و نه کاهش.

مثال )

از قبیل وصول وجه نقد از بدهکاران یا پرداخت وجه نقد به بستانکاران و یا خرید موجودی ها به صورت نقدی.

این گونه معاملات نه جزء منابع و نه جزء مصارف سرمایه در گردش است زیرا مانده خالص سرمایه در گردش را تغییر نمی دهد.

بنابر این در تجزیه و تحلیل سرمایه در گردش بایستی معاملاتی که منجر به تغییرات در سرمایه در گردش می شود از معاملاتی که فقط ترکیب اجزای سرمایه در گردش را تغییر می دهد و در جمع سرمایه در گردش اثری ندارد را مجزا نماییم.

نتیجه :

بنابر این صورت تغییرات در وضعیت مالی فقط تغییرات در مانده سرمایه در گردش را همراه با سایر تغییرات در منابع مالی که جنبه سرمایه در گردش را ندارد ، نشان می دهد.

منابع سرمایه در گردش (در توضیح صورت تغییرات در وضعیت مالی) :

سرمایه در گردش ممکن است از منابع زیر ایجاد گردد :

1-سود حاصل از عملیات ؛

2-فروش دارایی های غیر جاری ؛

3-افزایش در بدهی های بلند مدت ؛

4-صدور سهام جدید ؛

موارد مصرف سرمایه در گردش :

سرمایه در گردش معمولاً در موارد زیر مصرف می گردد :

1-زیان حاصل عملیات ؛

2-خرید دارایی های غیر جاری ؛

3-باز پرداخت بدهی های بلند مدت ؛

4-کاهش سرمایه و پرداخت وجه آن به سهام داران ؛

5-سود سهام ؛

صورت تغییرات در وضعیت مالی بر مبنای وجه نقد :

صورت تغییرات در وضعیت مالـی بر مبنای سرمایه در گردش ، جریان ورود و خروج سرمایه در گردش را طی یک دوره مالی نشان می دهد.

مدیریت شرکت ها اغلب به این موضوع علاقه دارند که وضع نقدینگی آنها به چه صورت است و آیا وجه نقد کافی جهت عملیات جاری شرکت و پرداخت بدهی ها در سررسید دارند یا خیر.

نقد ترین دارایی :

وجه نقد ، نقد ترین دارایی های شرکت ها است و استفاده صحیح و مناسب از وجه نقد یکی از مهم ترین وظایف مدیریت هر شرکت است.

صورت تغییرات در وضعیت مالـی بر مبنای وجه نقد معمولاً تهیه می گردد تا تصویر کاملی از وجوه دریافتی و پرداختی طی یک دوره مالی را نشان دهد.

چنین صورتی نیز ممکن است در تهیه بودجه نقدینگی مفید باشد.

تفاوت صورت سود و زیان با صورت تغییرات :

صورت تغییرات در وضعیت مالـی بر مبنای وجه نقد مسلماً جانشین صورت حساب سود و زیان نیست ، زیرا صورت حساب سود و زیان بر مبنای تعهدی تهیه می شود.

صورت تغییرات در وضعیت مالـی بر مبنای وجه نقد ، تاکید بر روی وجوه نقد و معادل وجوه نقد دارد.

چنین صورتی در واقع دریافت ها و پرداخت های نقدی را نشان می دهد یا به عبارتی دیگر صورت تغییرات در وضعیت مالی بر مبنای وجه نقد ، وجه نقد ایجاد شده از عملیات و سایر منابع و و جه

صورت تغییرات در وضعیت مالـی بر مبنای وجه نقد ، علل تغییر در مانده وجه نقد ابتدای دوره و آخر دوره را مشخص می نماید.

صورت تغییرات در وضعیت مالی

هدف از تهیه صورت تغییرات (در توضیح صورت تغییرات در وضعیت مالی) :

هدف از تهیه صورت تغییرات در وضعیت مالـی بر مبنای وجه نقد ، انعکاس جریان ورود و خروج وجه نقد طی یک دوره مالی است.

اغلب مدیران می خواهند بدانند که چقدر وجه نقد از عملیات جاری شرکت ایجاد گردیده است.

برای پی بردن به این مطلب از اصولی که در زیر آمده است استفاده می شود :

وجه نقد ایجاد شده توسط عملیات :

برای مشخص کردن وجوه نقد ایجاد شده توسط عملیات بایستی صورت حساب سود و زیان شرکت را طوری تعدیل کرد تا به نتیجه مورد نظر رسید.

در این رابطه بایستی رابطه بین اقلامی که در صورت حساب سود و زیان بر اساس روش تعهدی منعکس گردیده و وجه نقدی که در موسسه جریان داشته را مشخص نماییم.

در محاسبه وجه نقد حاصل از عملیات علاوه بر اضافه یا کسر کردن اقلامی نظیر استهلاک دارایی های ثابت ، استهلاک دارایی های نامشهود و غیره و یا از سود و زیان سال تغییرات در حساب های جاری نیز بایستی مد نظر قرار گیرد.

منابع و مصارف وجه نقد (در توضیح صورت تغییرات در وضعیت مالی) :

منابع وجه نقد عمدتاً شامل اقلام زیر است :

1-عملیت مستمر ؛

2-فروش نقدی دارایی های ثابت ؛

3-اخذ وام ؛

4-کمک های نقدی دولت ؛

5-انتشار سهام ؛

6-فروش نقدی سرمایه گذاری های بلند مدت ؛

مصارف وجه نقد عمدتاً شامل اقلام زیر است :

1-عملیات مستمر ؛

2-خرید نقدی دارایی های ثابت ؛

3-پرداخت نقدی سود سهام ؛

4-پرداخت مالیات بر درآمد ؛

5-پرداخت های مربوط به بازخرید سنوات خدمت کارکنان ؛

شکل کلی صورت تغییرات در وضعیت مالی بر مبنای وجه نقد:

فرم کلی صورت تغییرات در وضعیت مالـی بر مبنای وجه نقد به شرح زیر است :

صورت تغییرات در وضعیت مالـی بر مبنای وجه نقد

—————————————————————————

وجه نقد ایجاد شده توسط :

عملیات                                                       xx

انتشار سهام                                                xx

انتشار اوراق قرضه                                         xx

فروش دارایی های ثابت و سرمایه گذاری ها        xx

.                                                    ——–

جمع                                                                               xx

وجه نقد مصرف شده در :

خرید دارایی های ثابت                                  xx

کاهش در وام کوتاه مدت از بانک ها                  xx

بازپرداخت اسناد پرداختنی بلند مدت                 xx

پرداخت سود سهام                                       xx

.                                                    ——–

جمع                                                                               xx

.                                                                                 ——–

افزایش ( کاهش ) در مانده وجه نقد                                       xx

.                                                                            =========

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا