حسابداری

موجودی نقد و بانک

موجودی نقد و بانک : برای موسسات تجاری ، وجوه نقد همانند خونی که باید در رگ های موجود زنده جریان داشته باشد ، اهمیت دارد و دلیل آن، این که پول و وجه نقد آسان ترین وسیله داد و ستد است و تغییر شکل یافتن آن به سرعت امکان پذیر می باشد.

در اختیار نداشتن وجه نقد ، باعث رکود عملیات تجاری می شود و نهایتاً به توقف فعالیت های موسسه می انجامد. عدم استفاده صحیح از وجوه نقدی نیز موجبات زیان موسسه را فراهم می آورد.

به همین دلیل ، برای نگهداری و استفاده مناسب از امکانات نقدینگی موسسات باید برنامه ریزی و مقررات خاصی تنظیم و رعایت گردد.

متناسب با شرایط هر موسسه ، بکار گیری حساب های صندوق ، تنخواه گردان یا بانک ، پیشنهاد می گردد.

می توان وجوه نقد موسسات را در عین حال هم در حساب های صندوق و هم در حساب بانک نگهداری کرد و یا به جای استفاده از صندوق در شرایطی خاص از حساب تنخواه گردان کمک گرفت.

بنابر این موجودی نقدی شامل موجودی های حساب جاری ، پس انداز ، اسکناس و سکه موجود در صندوق ، حواله ها و چک های قابل واریز به حساب های بانکی و موجودی های ارزی می باشد.

حساب صندوق

این حساب مخصوص ثبت وجوه نقدی است که در موسسات برای دریافت ها و پرداخت های نقدی جاری و یا پرداخت های نقدی آتی نگهداری می شود.

در برخی موارد ، وصول وجه نقد از مشتریان اجتناب ناپذیر است و همچنین پرداخت های موسسه نیز در برخی موارد باید نقدی صورت پذیرد.

به همین جهت در برخی از موسسات ، شخصی به عنوان صندوق دار استخدام می گردد و متناسب با حداکثر وجهی که در اختیار وی قرار داده خواهد شد از او تضمین های لازم اخذ می گردد.

یادآوری :

لازم به یادآوری است که علاوه بر حساب صندوق که در دفتر کل افتتاح شده ، در صورت تعدد ، حساب های معین نیز نگهداری می شود.

یک دفتر مخصوص به نام دفتر صندوق توسط صندوق دار نگهداری می شود که جنبه آماری و اطلاعاتی دارد و از سیستم حسابداری دو طرفه پیروی نمی کند.

این دفتر دریافت و پرداخت های نقدی را بلافاصله ثبت خواهد نمود. در پایان هر روز ، وجوه موجود در صندوق شمارش شده ، با دفتر صندوق مطابقت داده می شود تا صحت انجام امور دریافت و پرداخت به اثبات برسد.

حساب صندوق در دفاتر حسابداری بر اساس اسناد حسابداری تکمیل می گردد.

بدین صورت که به ازای دریافت های نقدی ، حساب صندوق بدهکار و در مقابل ، پرداخت های نقدی حساب صندوق بستانکار می شود.

توضیح :

وجوه نقد ضمن آن که برای معاملات نقدی بسیار اهمیت دارد و در دسترس بودن آن در اسرع وقت از امتیازات این دارایی می باشد ، به همان نسبت نیز می تواند در معرض سوء استفاده قرار گیرد. از آنجا که کنترل وجوه نقد از طرف مدیران و صاحبان موسسات به علت اشتغال آنها و همچنین به علت محدودیت زمان در هر لحظه امکان پذیر نیست ، ممکن است صندوق مورد سوء استفاده قرار گیرد.

بنابر این با برقراری سیستم کنترل های داخلی در موسسات بزرگ و صدور دستور العمل های خاص ، حساب صندوق را کنترل می کنند. در عین حال در موسسات تجاری کوچک نیز می توان با اعمال آیین نامه های داخلی نسبت به صحت عمل صندوق اطمینان حاصل نمود.

به مواردی از این مراقبت ها و کنترل ها اشاره می شود :

1-کلیه دریافت ها و پرداخت های نقدی باید بر اساس اسناد ثبت شده و دستور مقامات مسئول موسسه باشد.

2-برای دریافت ها و پرداخت های نقدی باید از فرم های دریافت و پرداخت صندوق که شماره های مسلسل دارند ، استفاده شود و نسخه های باطل شده نیز در پرونده ای بایگانی گردد.

3-کلیه دریافت ها و پرداخت های نقدی بلافاصله باید در دفتر صندوق ثبت گردد و اسناد ثبت شده آن رویداد ، برای صدور سند حسابداری و ثبت در دفاتر ، به حسابداری تحویل گردد.

4-حتی المقدور سعی شود که دریافت ها و پرداخت های وجوه نقد و ثبت آنها در دفاتر حسابداری توسط یک نفر انجام نپذیرد.

5-دریافت های نقدی صندوق زمانی که به یک حد مقرر می رسند ، باید به حساب های بانکی موسسه واریز شوند.

6-سعی شود که برای دریافت های نقدی و همچنین برای پرداخت های نقدی با رقم بالا ، از بانک استفاده شود.

7-برای اطمینان از صحت عملکرد صندوق دار هر چند وقت یک بار به طور پیش بینی نشده ، باید موجودی واقعی صندوق را با دفتر صندوق و حساب صندوق مطابقت داد.

کسر و اضافی موجودی صندوق

با توجه به حجم عملیات دریافت و پرداخت نقدی هر موسسه ممکن است در پایان هر روز موجودی واقعی صندوق از مانده دفتر صندوق یا حساب صندوق بیشتر یا کمتر باشد.

در صورتی که اختلاف موجود ، رقم عمده ای را تشکیل دهد باید با بررسی دریافت ها و پرداخت های نقدی و کسب اطلاع از مشتریانی که در فاصله زمانی معینی پول دریافت یا پرداخت نموده اند ؛ نسبت به رفع این اختلاف اقدام نمود. چنانچه مبلغ کسر یا اضافی صندوق ناچیز باشد ، مبلغ کسر یا اضافی باید از طریق صندوق دار گزارش گردد و بر اساس گزارش نسبت به اصلاح حساب صندوق اقدام شود تا مانده حساب صندوق را برابر مانده واقعی صندوق گردد.

برای این منظور ، حسابی تحت عنوان کسر و اضافی صندوق در دفتر کل افتتاح می شود که در صورت اضافه بودن موجودی واقعی صندوق ،

ثبت زیر تنظیم می گردد :

حساب صندوق                          xx

.            حساب کسر و اضافی صندوق           xx

اصلاح حساب صندوق و مطابقت آن با مانده واقعی صندوق

چنانچه موجودی واقعی صندوق از ماندة حساب صندوق کمتر باشد ، ثبت زیر تنظیم می شود :

حساب کسر و اضافی صندوق      xx

.            حساب صندوق                           xx

اصلاح حساب صندوق و مطابقت آن با مانده واقعی صندوق

حساب کسر و اضافی صندوق تا پایان دورة مالی مفتوح می ماند و در پایان دوره مالی متناسب با مانده آن ، ثبت لازم انجام می شود :

الف- چنانچه حساب کسر و اضافی صندوق ، مانده بدهکار داشته باشد :

حساب هزینه های مالی            xx

.       حساب کسر و اضافی صندوقxx

انتقال مانده کسر و اضافی صندوق به حساب هزینه های مالی

ب- اگر حساب کسر و اضافی صندوق مانده بستانکار داشته باشد :

حساب کسر و اضافی صندوق      xx

.             حساب سایر درآمدها             xx

انتقال مانده کسر و اضافی صندوق به حساب سایر درآمدها

در بعضی موسسات مبلغی به عنوان کسری صندوق به عنوان هزینه های مالی به صندوق دار پرداخت می شود که با حجم عملیات صندوق متناسب است. به این ترتیب جبران کسری صندوق به عهده صندوق دار محول می شود و در این حالت حسابی تحت عنوان کسر و اضافی صندوق وجود نخواهد داشت.

موجودی نقد و بانک

حساب تنخواه گردان (در توضیح موجودی نقد و بانک) :

در موسسات تجاری ، ممکن است حساب بانک به دلیل امتیازات زیاد ، جانشین صندوق گردد و کلیه دریافت ها و پرداخت ها از طریق آن انجام شود. البته پرداخت های جزیی را با صدور چک از حساب بانکی انجام نمی دهند و در برخی موارد دریافت کنندگان وجوه جزیی ، از دریافت چک خودداری می کنند.

بنابر این برای تامین پرداخت های جزیی مبلغی را تحت عنوان تنخواه گردان در اختیار یکی از کارکنان مالی قرار می دهند ، تا با رعایت مقررات و آیین نامه های داخلی موسسه نسبت به پرداخت هزینه های جزئی یا خرید بعضی ملزومات اقدام نماید.

مبلغ تنخواه گردان متناسب با هزینه ها و یا پرداخت های جزئی موسسه است و از شخصی که تنخواه گردان دراختیار او قرار داده می شود ، تضمین لازم دریافت می گردد.

نگهداری حساب تنخواه گردان ، به یکی از دو روش زیر انجام می شود :

الف- روش تنخواه گردان ثابت:

در این روش ، مبلغ تنخواه گردان در طی یک دوره مالی ثابت است مگر این که بر اساس تصمیمات جدید نسبت به افزایش یا کاهش آن اقدام شود.

در طی دوره مالی ، هر گاه مبالغی از تنخواه گردان بابت هزینه یا خرید ملزومات به موجب دستورات صادره پرداخت شود ، مسئول تنخواه گردان ، اسناد مربوط را به همراه گزارش ، به حسابداری تحویل می دهد.

در صورتی که مدارک تحویلی ایرادی نداشته باشند از طریق حسابداری معادل اسناد و مدارک ، چک صادر می شود و در اختیار مسئول تنخواه گردان قرار می گیرد.

ثبت لازم به صورت زیر می باشد :

حساب هزینه ها xx

حساب ملزومات                 xx

.                  حساب بانکxx

صدور چک بابت تامین وجوه تنخواه گردان

در پایان دوره مالی ، باید حساب تنخواه گردان تسویه گردد. چنانچه در زمان تسویه ، کل مبلغ تنخواه گردان به صورت وجه نقد در اختیار باشد به حساب بانک واریز خواهد شد ؛

ثبت لازم به صورت زیر می باشد (در توضیح موجودی نقد و بانک) :

حساب بانک                   xx

.            حساب تنخواه گردان …          xx

بستن حساب تنخواه گردان

هرگاه در زمان تسویه ، مبالغی از تنخواه گردان هزینه شده و بقیه به صورت وجه نقد ، باقی مانده باشد ، مبلغ وجه نقد به حساب بانک واریز می گردد و فیش واریزی به همراه اسناد هزینه به حسابداری تحویل می شود.

ثبت لازم به صورت زیر خواهد بود :

حساب هزینه ها              xx

حساب بانک                   xx

.            حساب تنخواه گردان …          xx

بستن حساب تنخواه گردان

در صورتی که تمام مبلغ تنخواه گردان هزینه شده باشد ، حساب تنخواه گردان با صدور سند هزینه ، بسته خواهد شد.

حساب هزینه ها              xx

.            حساب تنخواه گردان …          xx

بستن حساب تنخواه گردان

همان طور که قبلاً اشاره شد ، تا پایان دوره مالی حساب تنخواه گردان بدون تغییر (ثابت) در دفاتر موسسه باقی می ماند و حساب جاری بانک ، معادل چک صادره بستانکار و حساب های هزینه مستقیماً معادل هزینه انجام شده ، بدهکار می شوند.

ب- روش تنخواه گردان متغیر (در توضیح موجودی نقد و بانک) :

در این روش ، ایجاد حساب تنخواه گردان برای مخارج قابل توجهی که باید در آینده نزدیک پرداخت شود و مبلغ آن نیز قابل پیش بینی است ، ایجاد می شود.

مثال :

مثلاً برای پرداخت دستمزد کارگران موقت یک کارگاه ساختمانی ، لیست دستمزد تهیه و معادل مبلغ خالص دستمزد پرداختی ، تنخواه گردان درخواست می شود و حسابداری پس از بررسی مدارک و کارت های کارگری و لیست های تنظیمی ، نسبت به ایجاد تنخواه گران با صدور چک از حساب جاری بانک اقدام می نماید :

حساب تنخواه گردان             xx

.                حساب بانک           xx

صدور چک برای ایجاد تنخواه گردان

شخص مسئول تنخواه گردان پس از دریافت وجه چک از بانک ، نسبت به پرداخت دستمزد کارگران اقدام می نماید و لیست های پرداخت شده را به حسابداری عودت می دهد. در این هنگام ،

نسبت به صدور سند حسابداری زیر اقدام خواهد شد (در توضیح موجودی نقد و بانک) :

حساب هزینه دستمزد               xx

.                حساب تنخواه گردان       xx

دریافت اسناد و تسویه حساب تنخواه گردان

برای پرداخت های بعدی نیز مراحل بالا تکرار خواهد شد.

همان طور که از آرتیکل های بالا استنباط می شود برای هر نوبت از عملیات ، یک بار حساب تنخواه گردان ، بدهکار و یک بار دیگر ، بستانکار می گردد.

ضمناً یادآور می شود که مبلغ مربوط به تنخواه گردان متغیر ، معمولاً از تنخواه گردان ثابت بیشتر است و برای اخذ تضمین از مسئول تنخواه گردان متغیر ، حساسیت زیادی وجود ندارد.

موجودی نقد و بانک

حساب بانک (در توضیح موجودی نقد و بانک) :

استفاده از سیستم بانکی در موسسات تجاری امروزی ، یک امر اجتناب نا پذیر است و قسمت اعظم دریافت ها و پرداخت ها از طریق بانک انجام می پذیرد. در اصطلاح حسابداری ، حساب بانک به حساب جاری اطلاق می شود و حساب های پس انداز و سپرده گذاری را در عناوین دیگری طبقه بندی می کنند.

برای افتتاح حساب بانکی ، اشخاص حقیقی با معرفی یک فرد که در آن بانک حساب جاری داشته باشد و اشخاص حقوقی به تبع از شرایط خود ضمن مراجعه به بانک و تکمیل نمودن کارت مشخصات ، شرایط برداشت از حساب جاری را مشخص می کنند و امضا یا امضاهای مجاز را معرفی نموده ، تسلیم بانک می کنند.

بانک پس از بررسی های لازم ، دسته چک 25 ، 50 یا 100 برگی را که مختص هر بانک است با درج شماره حساب مشتری در حساب جاری خود سپرده است بر روی برگ های چک بنویسد و با تکمیل امضا یا امضاهای مجاز ، در اختیار اشخاص قرار دهد ( البته در مورد موسسات ، ممهور نمودن دسته چک به مهر موسسه نیز ضرورت دارد ) تا به موجب آن شخص بتواند از بانک مورد نظر وجه چک را دریافت نماید.

تعریف دسته چک (در توضیح موجودی نقد و بانک) :

به موجب ماده 310 قانون تجارت : ” چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را نزد محال علیه ( بانک ) دارد ، کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار نماید. ”

لازم به یاد آوری است که وجوه نزد محال علیه ( بانک ) یا از طریق صاحب حساب و یا از طریق دیگران می تواند به حساب جاری واریز گردد.

در صورتی که واریزی ، نقدی باشد شخص واریز کننده با درج تاریخ واریز ، مشخصات صاحب حساب ، شماره حساب ذینفع و قید مبلغ واریزی به عدد و به حروف و مشخصات خود در فیش نقدی ، به همراه وجه نقد در اختیار بانک قرار می دهد. بانک پس از کنترل و تایید واریزی ، نسخه ای از فیش نقدی را به واریز کننده تسلیم و نسخه دیگر را جهت اعمال به حساب مشتری نزد خود نگهداری می کند.

رسید موقت مشتری (در توضیح موجودی نقد و بانک) :

در صورتی که مبلغ واریزی با واگذاری چک جهت وصول انجام پذیرد ، باید هنگام تسلیم چک ، در ظهر چک درخواست واریزی و شماره حساب ، قید شود و امضا و احتمالاً مهر گردد و همچنین باید فرم مربوطه نیز تکمیل گردد.

این فرم دارای سه نسخه است که یک نسخه آن رسید موقت مشتری می باشد که به هنگام تسلیم چک به بانک به مشتری عودت داده می شود و نسخه دوم آن مربوط به رسید قطعی مشتری است که پس از وصول وجه چک برای مشتری ارسال می گردد و نسخه سوم به بستانکار حساب مشتری است که نزد بانک نگهداری می شود.

در صورتی که بانک به موجب مدارکی ، وجهی را از حساب جاری مشتری برداشت می کند ، اعلامیه ای را که نام آن ، اعلامیه بدهکار است برای مشتری ارسال می دارد.

حساب چک های صادره و چک های دریافتی در دفاتر مالی (در توضیح موجودی نقد و بانک) :

چک های صادره باید در تاریخ صدور در بستانکار حساب بانک در دفتر صادر کننده ثبت شود. چک های دریافتنی در حسابی به نام چک های دریافتی ثبت می گردد. هر گاه موسسه راساً برای وصول چک ها اقدام نماید ،

ثبت لازم به صورت زیر خواهد بود :

حساب صندوق                          xx

.              حساب چک های دریافتی             xx

وصول وجه چک …… موسسه ….

هر گاه چک های دریافتنی برای وصول به بانک ارائه گردد ، ثبت لازم به صورت زیر خواهد بود :

حساب چک های در جریان وصولxx

.              حساب چک های دریافتی             xx

ارائه چک های …. و ….. برای وصول به بانک …..

محاسن استفاده از حساب بانکی (در توضیح موجودی نقد و بانک) :

استفاده از حساب بانکی ، دارای امتیازات بسیاری است که در ادامه به موارد عمده آن اشاره می شود :

1-امکان اعمال کنترل در مورد دریافت ها و پرداخت ها :

به دلیل آن که دریافت ها و پرداخت ها با تنظیم مدارک و اسناد انجام می گیرد و امکان مراجعه مجدد به مدارک و اسناد برای بازبینی وجود دارد ، لذا در صورت بروز اشتباه می تواند اصلاح و اثبات شود.

2-استفاده از خدمات بانکی (در توضیح موجودی نقد و بانک) :

موسسات تجاری بدون پرداخت حق الزحمه از خدمات بانک استفاده می کنند و چنانچه به هنگام دریافت و پرداخت وجوه ، اشتباهی رخ داده باشد ، مسئولیت مستقیماً به عهده بانک می باشد. ضمناً بانک ، وصول چک ها و اسناد مشتریان را تقبل نموده و در برخی موارد پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان و کارگران موسسات را نیز به عهده می گیرد.

3-ایمن بودن وجوه نقد :

وجوه نقد موسسات از خطرات اختلاس ، دزدی و آتش سوزی در امان است و موسسات با اطمینان ، نقدینگی خود را در اختیار بانک قرار می دهند و مسئولیت خطرات یاد شده و در فوق را به عهده بانک محول می نمایند.

4-ایجاد تسهیلات در خریدهای خارجی :

کلیه خریدهای خارجی موسسات تجاری با عملیات بانکی خاصی که به آن ” گشایش اعتبارات اسنادی ” گویند ، انجام پذیر است و کلیه تعهدات مشتری در مورد خرید های خارجی باید توسط بانک از حساب جاری مشتری برداشت شود.

5-کسب اعتبار برای مشتریان (در توضیح موجودی نقد و بانک) :

بانک ها با توجه گردش عملیات حساب جاری مشتریان ، نسبت به آنها اعتبار قائل می شوند. گردش عملیات به هنگام دریافت تسهیلات و اعتبارات از بانک نقش عمده ای دارد.

با توجه به مطالبی که در مورد حساب بانک گفته شد ، نحوه تغییرات این حساب در زیر توضیح داده می شود.

حساب بانک به ازای هر دریافتی بدهکار می شود و به ازای هر پرداخت یا هر برداشتی ، بستانکار خواهد شد. بنابر این برای کنترل دریافت و پرداخت های ثبت شده در دفتر موسسه می توان از صورت حساب بانک که ماهیانه و یا بنا به درخواست مشتری تنظیم و به مشتری ارسال می شود ، استفاده نمود.

توضیح :

این صورت حساب عملیات حساب جاری مشتری را در نزد بانک گزارش می کند و مانند دفتر موسسه دارای ستون های بدهکار و بستانکار و مانده است با این تفاوت که به ازای هر مبلغ دریافتی از مشتری آن را در ستون بستانکار ثبت نموده ، به ازای هر پرداختی آن را در ستون بدهکار ثبت می کند.

عملاً به ندرت ممکن است موجودی حساب جاری در دفاتر دارنده حساب یا مانده حساب در صورت حساب بانک عیناً با یکدیگر مطابقت داشته باشد.

عملاً مغایرت بین صورت حساب بانک با مانده حساب بانک در دفاتر در دفاتر موسسه ، عبارتند از (در توضیح موجودی نقد و بانک):

1-چک های صادره که برای وصول به بانک ارائه نشده باشند.

2-واریزی های موسسه ( سپرده های بین راهی ) وجوهی است که در ساعات پایانی روز توسط موسسه به حساب بانک واریز شده ولی بانک به تاریخ روز بعد عمل کند.

3-واریزی های بانک به حساب موسسه که اعلامیه بستانکار آن وصول نشده است.

4-برداشت های بانک از حساب موسسه

5-اشتباهات ، این مورد ممکن است از طرف موسسه یا از طرف بانک صورت پذیرد. مثلاً در دفاتر موسسه به هنگام صدور یک فقره چک به مبلغ 50.000 ريال ، آن را 500.000 ريال ثبت نموده باشند و همچنین امکان دارد بانک برداشت یا واریزی حساب موسسه را اشتباه وارد کرده باشد.

با توجه به عوامل ذکر شده ، گفته می شود که حساب جاری بانک …. موسسه ….. مغایرت دارد. برای رسیدن به ماندة واقعی حساب و اصلاح اشتباهات در دفتر موسسه به رفع مغایرات و تهیه صورت مغایرت اقدام می شود.

مراحل تهیه صورت مغایرات بانکی (در توضیح موجودی نقد و بانک) :

چنانچه مانده حساب بانک در دفاتر موسسه با مانده صورت حساب بانک یکسان نباشد ، به منظور تعیین علل اختلاف و اصلاح آنها ، صورت مغایرات تهیه می شود.

مراحل تهیه آن به شرح زیر است :

الف )

مقابله کردن اقلام ثبت شده در ستون بدهکار دفتر بانک موسسه با اقلام ثبت شده در ستون بستانکار صورت حساب بانک و حذف اقلام مشابه و برابر با قرار دادن علامت تیک در مقابل اقلام و مشخص نمودن اقلام باز ( اقلامی که مغایرت دارد ) در دفتر با صورت حساب و خط کشیدن دور آن.

ب )

مقابله کردن اقلام ثبت شده در ستون بستانکار دفتر بانک موسسه با اقلام ثبت شده در ستون بدهکار صورت حساب بانک و حذف اقلام مشابه و برابر قرار دادن علامت تیک در مقابل اقلام و تعیین اقلام باز دفتر با صورت حساب با خط کشیدن دور آن.

پس از روشن شدن اقلام باز در دفتر و صورت حساب بانک باید نسبت به افزایش یا کاهش آنها از مانده دفتر یا صورت حساب بانک به یک مانده واقعی رسید و نهایتاً نسبت به صدور اسناد اصلاحی و ثبت آن در دفتر موسسه اقدام نمود.

تنظیم صورت مغایرت بانکی (در توضیح موجودی نقد و بانک) :

تنظیم صورت مغایرات بانکی به یکی از دو روش زیر انجام می پذیرد :

1-روش رسیدن از یک مانده به مانده دیگر :

( از مانده دفتر به مانده صورت حساب بانک یا از مانده صورت حساب بانک به مانده دفتر. ) در این روش پس از روشن شدن اقلام باز دفتر و صورت حساب بانک ، به فرض آن که بخواهیم از مانده دفتر به مانده صورت حساب بانک برسیم باید :

الف- کلیه اقلام باز دفتر از حساب ها حذف شود ، یعنی چنانچه اقلام باز موجب افزایش موجودی شده از مانده دفتر کسر و هر گاه اقلام باز موجب کاهش موجودی شده ، باید به مانده دفتر اضافه شود.

ب- اقلام باز صورت حساب بانک عیناً به مانده دفتر تاثیر بگذارد ، یعنی هر گاه اقلام باز صورت حساب بانک باعث افزایش موجودی شده باشد ، باید  به مانده دفتر اضافه شود و در صورتی که اقلام باز صورت حساب بانک باعث کاهش موجودی شده باید از مانده دفتر کسر گردد.

برای رسیدن از مانده صورت حساب بانک به مانده دفتر نیز ، همین روش می تواند به کار بسته شود.

2-روش رسیدن به مانده واقعی (در توضیح موجودی نقد و بانک) :

در این روش که منطقی تر از روش های قبلی است باید نسبت به موارد زیر اقدام نمود :

الف- باید اقلام باز دفتر را دقیقاً بررسی کرد. چنانچه این اقلام باز به طور صحیح عمل شده اند ، اثر آنها را بر روی مانده صورت حساب بانک اعمال نمود و هرگاه این اقلام باز از اشتباهات دفتر باشند باید در دفتر موسسه نسبت به اصلاح آنها اقدام نمود.

ب- اقلام باز صورت حساب بانک را نیز باید مورد بررسی قرار داد. هرگاه اقلام باز به طورصحیح عمل شده اند ، اثرات آنها باید در مانده دفتر نیز اعمال شود و در صورتی که این اقلام باز ناشی از اشتباهات صورت حساب بانک باشد ، باید اثرات معکوس آنها به مانده صورت حساب بانک اعمال گردد.

اصلاحات (در توضیح موجودی نقد و بانک) :

پس از تهیه صورت مغایرت بانکی ، مواردی که ثبت آنها در دفاتر موسسه نیاز باشد با جمع آوری اسناد و مدارک لازم نسبت به ثبت آن اقدام می شود تا مانده واقعی حساب بانک در دفاتر موسسه به دست آید.

ضمناً مواردی هم که باید توسط بانک اصلاح شود ، به اطلاع بانک رسانده می شود.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا