حسابداری مالیاتی

گواهی ارزش افزوده و مراحل آن

گواهی ارزش افزوده و مراحل آن : مالیات بر ارزش افزوده عبارت است از مالیاتی که به طور غیر مستقیم بر اجناس و خدمات تعلق می گیرد و مصرف کننده آن را همراه با بهای واقعی و در ازای دریافت کالا و یا خدمات پرداخت می نماید و در مقابل دریافت کننده نیز موظف می باشد این مبلغ را به خزانه دولتی واریز نماید. طبق ماده 3  قانون مالیات بر ارزش افزوده ، تفاوت بین ارزش کالا و خدمات عرضه شده و ارزش کالا و خدمات خریداری شده در یک دوره معین ارزش افزوده نام دارد که نوعی مالیات بر مصرف است که هم اکنون در 140 کشور جهان انجام می شود. مالیاتی است که غیر از تولید کننده اصلی؛ هر واسطه ای موظف است یک بار آن را پرداخت و در مرحله بعد آن را از مشتری اش دریافت و به حساب دولت واریز نماید.

در واقع مالیاتی است که خریدار ( مصرف کننده) در زمان استفاده از خدمات یا همراه با خرید کالا؛ در طول فرآیند تولید و خدمات می پردازد و دریافت کننده مبلغ؛ بایستی مالیات دریافتی را به دولت پرداخت نماید.

این مالیات برای تمامی  کالاهاوخدماتیکهدربرابرپولانجاممیشود ؛ تعلق می گیرد.

چند نکته (در توضیح گواهی ارزش افزوده و مراحل آن ) :

-کلیه مشمولین مالیات بر ارزش افزوده؛ موظف هستند در پایان هر فصل ( هر سه ماه یکبار ) ، با  ” فرجه 15 روزه ”  اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده خود را ارائه داده وپرداختنمایند ؛ در غیر اینصورت با آنها برخورد قانونی خواهد شد.

-گردشگران که در کشوری در سفر هستند و اقامت دائم ندارند؛ میتوانند  ” برگه تفکیک بهای خرید و مالیات بر ارزش افزوده ” (export document) را در حین خرید از فروشنده دریافت دارند ؛ این برگه ها بایستی توسط اداره گمرک مرکزی بررسی شده و تایید شود.

-این برگه ها بایستی حداکثر تا سه ماه پس از خرید به اداره گمرک مرکزی؛ تحویل داده شود.

مسافر می تواند طیسفربعدیازهمانفروشندهیا شرکت‌هایویژهمستقر در بخش ترانزیت فرودگاه یا در کشور مقصد، مالیات پرداختی را دریافت نماید.

– افراد ساکن در کشورهای اتحادیه اروپا، در این اتحادیه؛ امکان دریافت مبلغ را ندارند.

– فروشگاه های مستقر در سفارت خانه ها؛ یونسکو؛ فایو ؛ سالن ترانزیت فرودگاه ها و سایر مکان های مشابه به این مکان ها که خرید به صورت ویژه ای انجام میشود  و Duty-free shop خرید بدون مالیات  می باشد که مالیات برارزش افزوده را ازخریداردریافت نمی کنند.

کالاهای وارداتی پس از کسر مبلغی به عنوان مالیات بر ارزش افزوده؛ به کشور وارد می شوند و کالاهای صادراتی از این مالیات معاف هستند.

شرکت مختلط سهامی چیست

نحوه محاسبه ماليات بر ارزش افزوده (در توضیح گواهی ارزش افزوده و مراحل آن ) :

 

سطوح محاسبه ارزش افزوده :

ارزش افزوده در هر یک از سطوح واحد اقتصادي قابل محاسبه است ، سطوح شامل:

طبقه (متشکل از چند واحد اقتصادي داراي فعالیت مشابه)

گروه (متشکل از چند طبقه)

بخش (متشکل از چندگروه)

قسمت (متشکل از چند بخش)

و بالاخره کل اقتصاد( شامل کلیه قسمت هاي اقتصادي) می باشد.

جهت ثبت موارد مربوط به محاسبات مالیات و عوارض ارزش افزوده باید چهار فصل مجزا تعریف شود (در توضیح گواهی ارزش افزوده و مراحل آن ) :

1- حساب مالیات بر ارزش افزوده خرید

2- حساب مالیات بر ارزش افزوده فروش

3- حساب عوارض خرید

4- حساب عوارض فروش

ماده 14:

میزان مالیات، با توجه به ارزش کالا که در صورتحساب موجود می باشد محاسبه می شود.

چنانچه برای کالا؛ صورت حسابی وجود نداشته باشد، اسناد و مدارک بیانگر این مطلب باشد که ارزش کالا به صورت واقعی اعلام نشده ، مالیات آن کالا با توجه به بهای روز آن کالا یا خدمات محاسبه می شود.

تبصره:

موارد زیر از منابع محاسبه مالیات نمی باشد (در توضیح گواهی ارزش افزوده و مراحل آن ):

الف) تخفيفات اعطائي

ب) ماليات موضوع اين قانون كه قبلاً توسط عرضه كننده كالا يا خدمت پرداخت شده است.

ج) ساير مالياتهاي غير مستقيم و عوارضي كه هنگام عرضه كالا يا خدمت به آن تعلق گرفته است.

ماده 15:

ماليات واردات كالا، از ارزش گمركي كالا (قيمت خريد، هزينه حمل و نقل و حق بيمه)،  به علاوه حقوق ورودي (حقوق گمركي و سود بازرگاني) درج شده در اوراق گمركي محاسبه می شود.

ماده 16 :

نرخ ماليات بر ارزش افزوده، يك و نيم درصد  ميباشد.

تبصره:

نرخ ماليات بر ارزش افزوده كالاهاي خاص به شرح زير تعيين مي گردد:

1-انواع سيگار و محصولات دخاني، دوازده درصد (12%)

2- انواع بنزين و سوخت هواپيما، بيست درصد (20%)

ماده 17 (در توضیح گواهی ارزش افزوده و مراحل آن ) :

تبصره1)

در صورتي كه موديان مالیات پرداخت شده توسط مودیان بیشتر از مبلغ اصلی در هر دوره باشـند، مبلغ اضافه پرداختی جهت مالياتهایدورهبعدمحاسبه خواهـد شـد و در صـورت تقاضـاي مؤديان، مبلغ اضافه ماليات پرداخت شده استرداد خواهدشد.

تبصره2)

در صورتي كه موضوع فعالیت موديان جز موارد معاف از ماليات باشد و يا مشمول ماليات نباشند، ماليات هاي پرداخت شده بابت این موارد دریافتنمیشود.

تبصره3)

در صورتي كه فعالیت مورد نظر، معاف از ماليـات باشد، تنها مالیاتفعالیتهاییکهمشمولماليات هستند ، منظور خواهد شد.

تبصره7)

ماليات هايي كه زمان خريدكالاهاو خدمات، توسط شهرداري ها و دهياري ها پرداخت مي گردد، طبق مقررات اين قانون، قابل تهاتر و يا استرداد خواهد بود. (نکته  : بعد از تبصره 3 ، تبصره 7 اومده بود وتبصره 4-5 و 6 نداشت)

 

معافیت های مالیات بر ارزش افزوده (در توضیح گواهی ارزش افزوده و مراحل آن ) :

موارد معافیت از ارزش افزوده ها :

طبق ماده 12  قانون مالیات بر ارزش افزوده؛ موارد معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به شرح ذیل می باشد:

1- برنج ، سویا ، نان ، شکر ،  شیرخشک مخصوص تغذیه کودکان ، آرد خبازی ، پنیر ، حبوبات ، شیر ، قند ، روغن نباتی و گوشت.

2-  اموال غیر منقول.

3- فرش دستباف.

4- رادار و تجهیزات کمک ناوبری هوانوردی ویژه فرودگاهها بر اساس فهرستی که به پیشنهاد مشترک وزارت راه و ترابری و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.

5- صندوق های قرض الحسنه مجاز، خدماتبانکیواعتباری بانکها ، صندوق تعاون و موسسات و تعاونی های اعتباری.

6- محصولات کشاورزی فرآوری نشده.

7- خوراک دام وطیور.

8- دام و طیور زنده ، آبزیان ، زنبور عسل و نوغان.

9- موسسات دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی با تایید هیأت وزیران و حوزه های گیرنده هدایا ، کالاها یا هدایی به صورت بلاعوض به وزارتخانه ها.

10-انواع کود ، سم ، بذر ، نهال.

11- خدمات حمل و نقل عمومی و مسافری درون و برون شهری جاده ای ، ریلی ، هوایی و دریایی.

12- کتاب ، مطبوعات ، دفاتر تحریر وانواع کاغذ چاپ و تحریر و مطبوعات.

13- خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق ، موضوع قانون مالیاتهای مستقیم.

(در توضیح گواهی ارزش افزوده و مراحل آن )

14- خدمات درمانی ( انسانی ، حیوانی ، گیاهی )، خدمات توانبخشی و حمایتی ، انواع دارو و لوازم مصرفی درمانی.

15- امور اقتصادی  و  دارایی ،  درمان  و آموزش پزشکی ، انواع خدمات پژوهشی و آموزشی که طبق آیین نامه ای که با پیشنهاد مشترک وزارتخانه های علوم تحقیقات و فن آوری ، بهداشت ، آموزش و پرورش و کار و امور اجتماعی ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران میرسد.

16- کالاهایی که همراه مسافر و برای استفاده شخصی تا میزان معافیت مقرر طبق مقررات صادرات و واردات وارد کشور میشود ، مازاد بر آن طبق مقررات این قانون مشمول مالیات خواهد بود.

17- اقلام با مصارف صرفاً دفاعی (نظامی و انتظامی ) و امنیتی بر اساس فهرستی که به پیشنهاد مشترک وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد ، فهرست مذکور از اولین دوره مالیاتی پس از تصویب هیات وزیران قابل اجرا خواهد بود.

(در توضیح گواهی ارزش افزوده و مراحل آن )

طبق ماده 13 قانون مالیات بر ارزش افزوده؛ صادرات کالا و خدمت به خارج از کشور از طریق مرزهای رسمی کشور، مشمول مالیات این قانون نمی باشد و  چنانچه مالیاتی در این باره  پرداخت شود ، با ارایه برگه خروجی صادره توسط گمرک ( در مورد کالا) و اسناد و مدارک ، میتوان مبلغ را باز پس گرفت.

 

تبصره:

چنانچه مسافران کشورهای خارجی بابت خرید کالاها، مالیاتی پرداخت نمایند، تا دو ماه پس  ازتاریخ خرید آنها ، پس از ارائه اسناد و مدارک قابل دریافت خواهد بود.

 

موارد تخلف در قوانین مالیات بر ارزش افزوده (در توضیح گواهی ارزش افزوده و مراحل آن ) :

موارد تخلف از قوانین ماليات برارزش افزوده ، مطابق ماده 22 و 23 شامل موارد ذیل می باشد:

1-عدم ثبت‌ نام در مهلت مقرر؛ موضوع بند 1 ماده 22 قانون.

2- عدم صدور صورتحساب؛ موضوع بند 2 ماده 22 قانون.

3- عدم درج صحيح قيمت در صورتحساب.

4- عدم درج و تكميل اطلاعات صورتحساب طبق نمونه.

5- عدم تسليم اظهارنامه.

6- عدم ارائه دفاتر يا اسناد و مدارک.

7- تاخير در پرداخت در موعد مقرر.

مراحل اخذ گواهی مالیات بر ارزش افزوده (در توضیح گواهی ارزش افزوده و مراحل آن ) :

گواهی مالیات بر ارزش افزوده به صورت 6 ماهه ، یا یک ساله صادر می شود ( بنا بر تشخیص حوزه مالیات بر ارزش افزوده) که پس از پایان اعتبار آن، بایستی نسبت به تمدید اعتبار از حوزه مالیاتی اقدام شود.

خریداران موظفند هنگام پرداخت مبلغ مالیات بر ارزش افزوده در صورتحساب فروشندگان، گواهینامه ثبت نام را از آنها درخواست کرده و پس از رویت آن ، و اعتبار تاریخ ، نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند.

گواهی ارزش افزوده گواهی ای است، که مودیان پس از ثبت شرکت و اخذ کد اقتصادی ؛ می بایست حتما برای اخذ آن اقدام نمایند.

مدارکی که برای ثبت نام  اولیه ارزش افزوده ضروری می‌باشد ، عبارتند از :

-کد اقتصادی

– کپی مدارک اعضای شرکت (کپی شناسنامه و کپی کارت ملی)

– آگهی تاسیس شرکت

– وکالت نامه

– آدرس کامل سکونت پیمانکار

– آخرین تغییرات شرکت

– تلفن ثابت و همراه پیمانکار و مدیرعامل

– کدپستی پیمانکاری ؛  کدپستی دفتر و در صورت نبود، کد پستی محل فعالیت یا منزل

– گواهی صلاحیت یا نام شرکت در سایت

مدارکی که برای مرحله آخر ارزش افزوده لازم می‌باشد، از جمله (در توضیح گواهی ارزش افزوده و مراحل آن ) :

-نام بانک شرکت

– نام شعبه

– شماره حساب

– تلفن رئیس هیئت مدیره

– آخرین تغییرات

– مدارک آخرین اعضاء

مراحل دریافت ارزش افزوده :

1-ثبت نام اولیه ارزش افزوده شرکت

2- دادن برگ ثبت نام اولیه همراه با مدارک فوق الاشاره (مدارک ثبت نام اولیه ارزش افزوده)

3- ثبت نام مرحله دوم پس از آمدن رمز عبور

4- دادن کلیه مدارک فوق برای اداره دارایی (اظهار نامه برای سه ماهه های سالهای قبل از تاسیس تا سالی که قرار است ارزش افزوده ثبت نام و گواهی صادر شود ، برگ اولیه و مرحله دوم ثبت نام و شناسه کاربری ورمز عبور ، نامه ، کپی کلیه قراردادها برای ثبت نام مرحله آخر و صدور گواهی ارزش افزوده.

شرکت مختلط سهامی چیست

چند نکته درباره گواهی ارزش افزوده (در توضیح گواهی ارزش افزوده و مراحل آن ) :

– افرادی که کسب و کارهای مختلفی دارند، دقت کنند که باید برای هرکدام از کسب و کارها به طور جداگانه گواهی ارزش افزوده دریافت کنند.

– کسانی که شغل آن ها شامل مالیات بر ارزش افزوده می باشد ، باید مدارک و صورتحساب های خود را تا 10 سال مالی نگهداری کنند.

– دریافت گواهی ارزش افزوده کاری زمانبر و نیازمند صبوری است. چرا که در فرآیند ثبت نام و تایید مدارک ارسالی ممکن است چندین بار با مشکل عدم تایید اسناد رو به رو شوید.

– آدرس ارسال درخواست ثبت نام برای دریافت گواهی ارزش افزوده با سامانه ارسال لیست مالیات بر حقوق تفاوت دارد.

برای دریافت گواهی ارزش افزوده باید در سامانه Evat.ir درخواست خود را ثبت کنید.

 

تمدید گواهی ارزش افزوده از طریق سامانه گواهی ارزش افزوده (در توضیح گواهی ارزش افزوده و مراحل آن ) :

بعد از اتمام تاریخ 6 ماهه یا یک ساله گواهینامه ارزش افزوده این گواهی به صورت خودکار تمدید نمی شود و باید برای تمدید آن اقدام کنید.

طبق قانون، همه فروشندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات باید گواهی ارزش افزوده خود را که دارای اعتبار کافی می باشد به مشتریان خود نشان دهند یا آن را در معرض دید قرار دهند.

مشتریان نیز باید برای مشاهده آن درخواست کنند.

برای تمدید گواهی ارزش افزوده نیز باید مراحل زیر را طی کنید:

-وارد سامانه گواهی ارزش افزوده به آدرس Evat.ir شوید.

-گزینه درخواست گواهینامه را انتخاب کنید.

– در مرحله بعد، برای ورود نام کاربری و کلمه عبور که قبلا در زمان ثبت نام دریافت کرده بودید را وارد کنید.

– سپس فرم درخواست گواهینامه ثبت نام را می بینید. شماره اقتصادی را در آن وارد کرده و اطلاعات دیگر را تکمیل کنید.

– حالا گزینه «دارای گواهینامه مالیات بر ارزش افزوده هستم» را انتخاب کنید.

-اطلاعات آخرین گواهی ارزش افزوده خود را وارد کنید.

– گزینه ثبت درخواست را انتخاب کنید و از فرم درخواست خود پرینت بگیرید.

– در نهایت کد پیگیری به شما اعلام می شود که می توانید از آن جهت پیگیری درخواست خود استفاده کنید.

پس به طور کلی مراحل دریافت گواهی مالیات بر ارزش افزوده به 3 قسمت زیر تقسیم می شود (در توضیح گواهی ارزش افزوده و مراحل آن ) :

مرحله اول ) پیش ثبت نام گواهی مالیات بر ارزش افزوده ؛

مرحله دوم ) اخذ اطلاعات کاربری ؛

مرحله سوم )  ثبت نام نهایی.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا