اموال غیر قابل توقیف از کارفرمایان

پرسش

چه اموالی را از کارفرمایان نمی شود توقیف کرد؟

در حال پیشرفت 0
جعفریان 3 ماه 1 پاسخ 94 بازدیدها 0

پاسخ ( ۱ )

 1. قانون در مورد مستثنیات دین چه می گوید

  مطابق ماده ۲۴ قانون جدید نحوه محکومیتها مالی مستثنیات دین صرفاً شامل موارد زیر است:

  – منزل مسکونی که عرفا در شأن محکوم علیه در حالت اعسار او باشد .  نکته مهم در این خصوص این است که منزل مسکونی باید مورد نیاز مدیون بوده و در شأن یک شخص بدهکار باشد . بنابراین ، در صورتی که بیش از یکی بوده یا به لحاظ عرفی مازاد بر شأن بدهکار باشد ، قابل توقیف است .

  – اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است . در این رابطه هم شاخص مورد نیاز و متناسب با شأن او مورد توجه است .

  – آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفا آذوقه ذخیره می شود .- کتب و ابزار علمی تحقیق و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها .

  – وسایل و ابزار کار کسبه ، پیشه وران ، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است .

   تلفن مورد نیاز مدیون .

ارسال یک پاسخ