پاسخ ها ( ۲ )

  1. بنابر عرف جامعه حسابداری در کشور ما، بهترین روش، روش خط مستقیم است و بیشترین طرفدار را دارد

  2. مطابق ماده ۴۶ قانون کار به کارگرانی که به موجب قرارداد یا موافقت بعدی به مأموریت‌های خارج از محل خدمت اعزام می‌شوند، فوق العاده مأموریت تعلق می‌گیرد.

    این فوق العاده نباید کمتر از مزد ثابت یا مزد مبنای روزانه کارگران باشد. همچنین کارفرما مکلف است وسیله یا هزینه رفت و برگشت آن‌ها را تأمین کند.

    تبصره: مأموریت به موردی اطلاق می‌شود که کارگر برای انجام کار حداقل ۵۰ کیلومتر از محل کارگاه اصلی دور شود و یا ناگزیر باشد حداقل یک شب در محل مأموریت توقف کند.

ارسال یک پاسخ