پاسخ ( ۱ )

  1. تولید ناخالص ملی یا GNP معیاری برای محاسبه ارزش کلی تمام محصولات و خدمات نهایی در مدت زمان معین به وسیله ابزار‌های تولید ساکنان یک کشور است. به طور کلی GNP با جمع هزینه‌های مصرف شخصی، سرمایه گذاری خصوصی داخلی، هزینه دولتی، صادرات خالص و هر نوع درآمد حاصل از سرمایه گذاری ساکنان خارج از کشور، منهای درآمد ساکنان خارجی داخل کشور محاسبه می‌شود.

ارسال یک پاسخ