پاسخ ( ۱ )

  1. عموماً صورت حساب به صورتی اطلاق می شود که ریز گردش حساب مشتری و در زیر آن مانده حساب شخص نمایش داده می شود و لیکن صورت وضعیت مربوط به شرکت های پیمانکاری است و پیمانکار میزان کار انجام شده خود را در قالب صورا وضعیت به کارفرما منعکس و در صورت تایید، حسب مفاد قرارداد فی ما بین، کرفرما وجوهی را به پیمانکار پرداخت می نماید.

ارسال یک پاسخ